Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / CÔNG VĂN SỐ 1120/VKSTC-V14 TỔNG HỢP, GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ, VIỆN KIỂM SÁT CÁC CẤP NĂM 2020 – 2022

CÔNG VĂN SỐ 1120/VKSTC-V14 TỔNG HỢP, GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ, VIỆN KIỂM SÁT CÁC CẤP NĂM 2020 – 2022

  • Ngày 28 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Công văn số 1120/VKSTC-V14 về việc tổng hợp, giải đáp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong 03 năm (năm 2020 – 2022)

Công văn số 1120/VKSTC-V14

NHỮNG BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

Thông báo số 33/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, “Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ CHIA DI SẢN THỪA KẾ”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP THỪA KẾ

Thông báo số 74/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án Tranh chấp chia tài sản chung và chia thừa kế.

 Thông báo số 76/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp phân chia di sản”

Thông báo số 10/TB-VKS-VP Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, chia tài sản sau ly hôn, thừa kế”

Thông báo số 15/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: YÊU CẦU HUỶ GCNQSDĐ; TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: “TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU, THỪA KẾ TÀI SẢN VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN”

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online