Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

TỔNG HỢP 36 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 36 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990  ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. T…

TỔNG HỢP 31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu…

TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu này phục vụ…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM, BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM VỤ ÁN YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

  NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: [1] Bản Di chúc có số công chứng 360.2014/DC ngày 01/4/2014 lập tại VPCC L (có địa chỉ tại số 49 phố V, phường L, quận B, thành phố H) có nội dung thể hiện cụ Ngô Thị N lập Di chúc để lại di sản thừa kế của Cụ N là căn nhà số…

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PPP) TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG & CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO KHUÔN KHỔ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ PPP TẠI VIỆT NAM

FDVN trân trọng giới thiệu Hội thảo trực tuyến “PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PPP) TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG & CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO KHUÔN KHỔ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ PPP TẠI VIỆT NAM”. Trê…

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Ngày 10 tháng 11 năm 2021 Viện kiểm sát tối cao ra thông báo số 264/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài. Thông báo số: 264/TB-VKSTC ……

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM, BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  [1.1] Đơn khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim L thừa nhận việc chuyển đổi đất giữa gia đình bà L với ông Nguyễn Văn L. Tuy nhiên, khi bà L yêu cầu ông L làm giấy tờ chuyển đổi đất để gia đình bà L được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: [1]. Việc Abank cho rằng số tiền 713.497.000 đồng mà chủ đầu tư có nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thi công công trình chợ Mỹ Chánh đã được chuyển giao quyền yêu cầu để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty M, tức chứa đựng nội…

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ PHÁP LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

FDVN trân trọng giới thiệu Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ PHÁP LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM”. Trên cơ sở những trao đổi, thảo luận mang tính khoa học, các bài viết tại Hội thảo được hoàn th…
Hỗ trợ online