Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / THÔNG BÁO SỐ 33/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

THÔNG BÁO SỐ 33/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Ngày 23 tháng 02 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 33/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, “Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không chia di sản thừa kế đúng theo di chúc;
  • Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi quyền sử dụng đất là di sản thừa kế phải chia theo di chúc.

Thông báo số 33/TB-VKSTC

Bài viết liên quan