Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM, BẢN ÁN SƠ THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN, HỢP ĐỒNG TẶNG CHO VÀ THỪA KẾ TÀI SẢN

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH [1] Căn nhà và đất tọa lạc tại số 115, đường LL (số mới là 144, đường PVĐ), Phường B, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông Nguyễn Văn H2…

HƯỚNG DẪN SỐ 28/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG NHẰM PHÁT HIỆN VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ĐỂ BAN HÀNH KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM

Ngày 25 tháng 05 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao có Hướng dấn số 28/HD-VKSTC Hướng dẫn một số nội dung nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm NỘI DUNG HƯỚNG DẪN Phát hiện vi phạm p…
Hỗ trợ online