Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO SỐ 14/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Ngày 06 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, ban hành Thông báo số 14/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp hợp đồng giao khoán, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” THÔNG BÁO SỐ 14/TB-VC2-V2 TỔNG HỢP 230 THÔNG B…
Hỗ trợ online