Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO SỐ 253/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM VÀ SƠ THẨM ĐỂ XÉT XỬ LẠI

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, ban hành thông báo số 253/TB-VKSTC rút kinh nghiệm vụ án hình sự Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm để xét xử lại. NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM Về…

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN TỐI CAO

Báo cáo số 49/BC-TA ngày 22/07/2022 của Tòa án tối cao, về Tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG PHỔ BIẾN – Hành vi vi phạm nội…

TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN ÁN LỆ CỦA PHÒNG ÁN LỆ VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  file PDF: TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN ÁN LỆ CỦA PHÒNG ÁN LỆ VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  ……………….. Luật sư tại Đà Nẵng:  99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Luật sư tại Huế:  56A Điện Bi…

HƯỚNG DẪN SỐ 33/HD-VKSTC, HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN 

Ngày 08/11/2022 Viên kiểm sát tối cao, ban hành Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, về tố tụng và giải quyết các trường hợp tranh chấp cụ thể. NỘI DU…
Hỗ trợ online