Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp ( trang 2)

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG CÓ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN?

Tình huống pháp lý: Sổ đăng ký cổ đông có bắt buộc đối với công ty cổ phần? Tôi mới thành lập Công ty cổ phần cùng một số người bạn, tôi có nghe nói đến Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty cổ phần dùng để lưu trữ thông tin của các cổ đông của công ty. V…

CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP?

Tình huống pháp lý. Có được hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp? Xí nghiệp cơ khí A bị thua lỗ nên Công ty cổ phần xây dựng của tôi dự định sáp nhập để cơ cấu thêm ngành nghề cho công ty. Tuy nhiên, xí nghiệp A còn số thuế GTGT chưa…

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH?

Tình huống pháp lý. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Tôi là Giám đốc của một công ty TNHH MTV không may tôi làm mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bây giờ tôi muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải làm th…
Hỗ trợ online