Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN tổng hợp, biên soạn.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ

COLLECTION OF 56 BILINGUAL CASE LAWS

STT

TÊN ÁN LỆ/CASE LAW

Trang/

Page

1.

Case law No.01/2016/AL on the case of murder

Án lệ số 01/2016/AL về vụ án giết người

2 – 10

2.

Case law No.02/2016/AL on the case of dispute on reclaiming property

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án tranh chấp đòi lại tài sản

11 – 22

3

Case law No.03/2016/AL on the case of divorce

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án ly hôn

23 – 36

4

Case law No.04/2016/AL on the case of dispute on the contract on transfer of land use rights

Án lệ số 04/2016/AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

37 – 51

5

Case law No.05/2016/AL on the case of dispute on inheritance

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án tranh chấp di sản thừa kế

52 – 64

6

Case law No.06/2016/AL on the case of dispute on inheritance

Án lệ số 06/2016/AL về vụ án tranh chấp di sản thừa kế 

65 – 78

7

Case law No.07/2016/AL on recognition of contracts for sale and purchase of house entered into before 1 July 1991

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991

79 – 95

8

Case law No.08/2016/AL on determining interest, adjustment of interest rate in the credit facility agreement from the day following the first-instance hearing

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

96 – 114

9

Case law No.09/2016/AL on determining average overdue interest rate on the market and payment of interst on penalites for breach and compensation for damages

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.

115 – 135

10

Case law No.10/2016/AL on the administrative decision being the subject matter of the administrative complaint

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

136 – 145

11

Case law No.11/2017/AL on recognition of the mortgage agreement on land use rights with property on the land not owned by the mortgagor

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp

146 – 162

12

Case law No.12/2017/AL on determination of the situation where the involved party is properly summonsed for the first time after the Court postponed the hearning

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa đã hoãn phiên tòa

163 – 179

13

Case law No.13/2017/AL regarding the validity of letter of credit (L/C) in the event that an International Contract for sale of goods being the basis of the L/C is cancelled

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của Thư tín dụng (L/C) trong trường hợp Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

180 – 201

14

Case law No.14/2017/AL on the recogition of conditions of a contract for gift of land use rights, which are not specified in the contract

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

202 – 216

15

Case law No.15/2017/AL on the recognition of oral agreement between the involved parties with respect to exchange of agricultural land use rights

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyển sử dụng đất nông nghiệp

217 – 225

16

Case law No.16/2017/AL regarding recognition of contract for transfer of land use rights being the inheritance transferred by one of the co-heirs

Án lệ số 16/2017/Al về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

226 – 238

17

Case law No.17/2018/AL with respect to the “characteristic of thuggery” in the crime of “murder” having accomplices

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “có tính chất côn đồ” trong tội “giết người” có đồng phạm

239 – 249

18

Case law No.18/2019/AL on the act of murder of on-duty officer in the crime of “murder”

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “giết người”

250 – 267

19

Case law No.19/2018/AL on valuation of the assets unlawfully appropriated pertaining to the crime of “embezzlement”

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “tham ô tài sản”

268 – 277

20

Case law No.20/2018/AL on establishment of the labor contract relationship after expiration of the probationary period

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

278 – 291

21

Case law No.21/2018/AL on fault and damage in the event of unilateral termination of the lease contract

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

292 – 302

22

Case law No.22/2018/AL regarding not breaching the obligation on information disclosure in life insurance policy

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

303 – 326

23

Case law No.23/2018/AL regarding validity of the life insurance agreement when the insurance buyer failed to pay premium due to the fault of the insurance enterprise

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

327 – 336

24

Case law No.24/2018/AL regarding inheritance converted into assets under the lawful ownership and use of individuals

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thửa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyển sử dụng hợp pháp của cá nhân

337 – 351

25

Case law No.25/2018/AL in respect of relief from deposit penalty due to objective clauses

Án lệ số 25/2018/AL về không chịu phạt cọc vì lý do khách quan

352 – 362

26

Case law No.26/2018/AL regardng determination of the commencement of the statute of limitation and statute of limitation for requesting for division of the estate being real estates

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế và bất động sản

363 – 376

27

Case law No.27/2019/AL on the case of acceptance and settlement of administrative cases related to real estate managed and arranged by the State in the course of implementing the housing management policy and Socialist renovation policy before July 1, 1991

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

377 – 389

28

Case law No.28/2019/AL on the case of manslaughter under provocation

Án lệ số 28/2019/AL về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

390 – 398

29

Case law No.29/2019/AL regarding property appropriated in “robbery”

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “cướp tài sản”

399 – 408

30

Case law No.30/2019/AL regarding acts of intentionally driving a vehicle over the victim after a traffic accidents occurs

Án lệ số 30/2019/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn

409 – 427

31

Case law No.31/2020/AL regarding the determination of the right to rent houses and buy State-owned houses under Decree No.61/ND-CP dated July 5, 1994 of the Government as the property rights

Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền tài sản

428 – 447

32

Case law No.32/2020/AL regarding the land, which had been exploited by an individual who then lived stably abroad, was managed and used stably and permanently by another person

Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

448 – 460

33

Case law No.33/2020/AL regarding a person allocated land by the State and got the land managed and used stably and permanently by another

Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

461 – 474

34

Case law No.34/2020/AL regarding the rights to establish a testament of deciding about the compensation for the State’s recovery

Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường

475 – 486

35

Case law No.35/2020/AL regarding a Vietnamese allocated the agriculture land plot to a domestic user before going aboard

Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

487 – 505

36

Case law No.36/2020/AL regarding the validity of the contract for mortgage over land use right when the Land use right certificate is revoked or canceled

Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

506 – 517

37

Case law No.37/2020/AL regarding the validity of property insurance contracts in case the insurance buyer pays premiums after the insurance premium expires

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

518 – 593

38

Case law No.38/2020AL regarding not to accept the petitions for reclaiming property that has been distributed by a legally effective judgment

Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng Bản án có hiệu lực pháp luật.

594 – 604

39

Case law No.39/2020/AL regarding the determination of civil transactions due to invalid conditions

Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra.

605 – 620

40

Case law No.40/2021/AL regarding the recognition of the practical land use rights

Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

621 – 633

41

Case law No. 41/2021/AL on the termination of the actual marriage

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế

634 – 645

42

Case law No.42/2021/AL regarding the right to select a competent Court to resolve the consumer’s dispute while there is a term of arbitration in the model contract

Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài

646 – 665

43

Case law No.43/2021/AL regarding the validity of the mortgage contract in case the collateral is real estates where the mortgagee has been transferred but has not yet paid the transferor in full

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

666 – 680

44

Case law No.44/2021/AL on determining the statute of limitations for filing a counterclaim

Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố

681 – 698

45

Case law No.45/2021/AL on determining “murder”crime in the case of “incompleted commission of crime”

Án lệ số 45/2021/AL về xác định bị cáo phạm tội “giết người” thuộc trường hợp “phạm tội chưa đạt”

699 – 722

46

Case law No.46/2021/AL on determining the punishment bracket of “against a child whom the offender has the responsibility to educate” in the crime of “obscenity against children”

Án lệ số 46/2021/AL về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “dâm ô đối với trẻ em”

723 – 737

47

Case law No.47/2021/AL on determination of crime in case the defendant uses a dangerous weapon to stab the vital area of the victim’s body

Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại

738 – 748

48

Case law No.48/2021/AL on extenuating circumstance to reduce criminal liability of “returning illegal profits”

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính”

749 – 769

49

Case law No.49/2021/AL on determining administrative decisions issued unauthorizedly

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền

770 – 787

50

Case law No.50/2021/AL regarding the right to initiate lawsuit to reclaim property assigned by an effective judgement, decision

Án lệ số 50/2021/AL về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

788 – 798

51

Case law No.51/2021/AL on determining the ownership of the car parking area in an apartment building

Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

799 – 840

52

Case law No.52/2021/AL on the validity of the land use rights donation contract when the land use right has not been registered

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất

841 – 865

53

Case law No.53/2022/AL on the case of annulling illegal marriage

Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật

866 – 883

54

Case law No. 54/2022/AL regarding determination of custody rights of children under 36 months of age in case the mother does not directly care for, nurture and educate the child

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

884 – 897

55

Case law No. 55/2022/AL regarding the recognition of the validity of the contract that violates the conditions on format

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức

898 – 918

56

Case law No.56/2022/AL regarding the settlement of disputes over the relocation of graves

Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả

919 – 929

LINK PDF: TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

————

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan