Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT ÁN MA TÚY

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT ÁN MA TÚY

Giải quyết các vụ án mang tính đặc thù cần có các văn bản quy phạm, văn bản hướng dẫn cụ thể, do vậy FDVN trong quá trình hành nghề tổng hợp lại hệ thống các văn bản này theo từng danh mục để đảm bảo sử dụng thuận tiện thống nhất. Chúng tôi vẫn sẽ chia sẻ với cộng đồng người hành nghề luật để cùng sử dụng các bộ tài liệu này. Lần này là Hệ thống các văn bản giải quyết án ma túy.

                                                                                                  MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN                       

 1. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015………………………….1
 2. Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13……………………………………………………………222
 3. Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015……………… 237
 4. Luật số 23/2000/QH10 ngày 12 tháng 09 năm 2000 về phòng, chống ma tuý………… 520
 5. Luật số 16/2008/QH12 ngày 06 tháng 03 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy……………………………………………………………………… 534
 6. Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất…………………………………………………………540
 7. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình……………………… 576
 8. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng…………………… 620
 9. Nghị định số 05/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý……………………………………………… 633
 10. Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma tuý………………………………………………………………………………………642
 11. Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản…………………………………………… 646
 12. Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP ngày 06 tháng 06 năm 2005 của Bộ Công an – Bộ tài chính – Bộ lao động – Thương binh và xã hội – Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điểm của nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản……………… 651
 13. Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước………………658
 14. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của bộ luật hình sự năm 1999………………………………………………………………… 664
 15. Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của bộ luật hình sự năm 1999…………………………………………………………………………………………682
 16. Công văn số 232/PC44-Đ2 ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Công an tỉnh Đak lak về việc sao gửi Công văn số 552/C44-P2 ngày 23 tháng 02 năm 2018 của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an về việc hướng dẫn xử lý trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do sử dụng chất ma túy……………………………………………………………………………………… …685
 17. Công văn số 552/C44-P2 ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do sử dụng chất ma túy……………………………………………………..686
 18. Công văn số 289/TANDTC-PC ngày 27 tháng 09 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao về giám định chất ma túy………………………………………………………………… 688
 19. Công văn số 34/TANDTC-VP ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc trả kiến nghị của cử tri về ma túy………………………………………………. .689
 20. Công văn số 3831/VKSTC-V4 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giám định các chất ma túy…………………………………………………692
 21. Công văn số 2955/CSĐT(C44) ngày 29 tháng 08 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an về việc giải quyết các vụ án về ma túy………………………………… …694
 22. Công văn số 2522/VKSTC-V4 ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết án ma túy theo thông tư số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 về việc sửa đổi , bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ………………………………..697
 23. Công văn số 315/TANDTC-PC ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP……………………………………… 699
 24. Công văn số 20542/QLD-KD ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Cục quản lý Dược Bộ y tế về giám định chất ma túy theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007…………………………………………… 702
 25. Công văn số 234/TANDTC-HS ngày 17 tháng 09 năm 2014 của Tòa án nhân dân tối cao về các tội phạm ma túy……………………………………………………………… 704
 26. Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy………………………………………………………………………………………… 705
 27. Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy………………………………………………… 706
 28. Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự …………………………….709
 29. Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 04 năm 2003 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự…………………………………………………………………………………………………………….720
 30. Công văn số 1160/VKSTC-KSĐTTA ngày 18 tháng 05 năm 2001của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn thực hiện luật phòng, chống ma túy………………………728
 31. Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 03 năm 2001 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999………………………………………………………………………… 730
 32. Công văn số 03/VKS ngày 03 tháng 01 năm 2000 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thống nhất đường lối xử lý một số trường hợp cụ thể thuộc các tội phạm về ma túy………………………………………………………………………………………740
 33. Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015……………………………………………………………………………………… 744
 34. Công văn số 3544/VKSTC-V14 ngày 07 tháng 08 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trả lời thỉnh thị vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật hình sự………759
 35. Công văn số 2878/VKSTC-V4 ngày 25 tháng 07 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn giải quyết án ma túy theo thông tư liên tịch số 08……………762

36.Công văn số 654/VKSTC-V4 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết các vụ án ma túy có liên quan đến thuôc tiêm Diazepam………… 764

MỜI TẢI VỀ THEO LINK ĐÍNH KÈM: 

TỔNG HỢP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT ÁN MA TÚY

Bài viết liên quan