Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO GIẢI ĐÁP MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO GIẢI ĐÁP MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

  • Ngày 27 tháng 12 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Hướng dẫn số 5001/VKSTC-V12 Về việc giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết KNTC trong HĐTP

Hướng dẫn số 5001/VKSTC-V12

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online