Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / VĂN BẢN MỚI: NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2020/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA DÒNG HỌ.

VĂN BẢN MỚI: NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2020/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA DÒNG HỌ.

Ngày 05/3/2020 thay mặt HĐTP, Chánh án TANDTC ký ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp tài sản chung của dòng họ.

Nghị quyết được HĐTP TANDTC thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 21/02/2020, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020./.

Mời xem chi tiết: Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP

Bài viết liên quan