Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / TUYỂN TẬP HƠN 1000 TÀI LIỆU CỰC HAY CỦA LUẬT SƯ FDVN DÀNH CHO DÂN LUẬT (MIỄN PHÍ)

TUYỂN TẬP HƠN 1000 TÀI LIỆU CỰC HAY CỦA LUẬT SƯ FDVN DÀNH CHO DÂN LUẬT (MIỄN PHÍ)

Tất cả các tài liệu này do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN biên soạn, sưu tầm, tổng hợp và được cập nhật, đăng tải hằng ngày trên các website của Công ty Luật FDVN là:

www.fdvn.vn

ww.fdvnlawfirm.vn

www.diendanngheluat.vn

và Fanpage: LUẬT SƯ FDVN (https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/)

Hiện nay có rất nhiều trang web, fanpage, group… sử dụng tài liệu của FDVN cho mục đích thương mại. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, các tài liệu này do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN biên soạn và tổng hợp để phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu. VÀ NÓ HOÀN TOÀN LÀ MIỄN PHÍ. Chúng tôi phản đối việc sử dụng các bộ tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

Các anh chị em và các bạn có thể tải tài liệu miễn phí tại đây:

I/ TỔNG HỢP BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM

 1. TỔNG HỢP BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

http://fdvn.vn/tong-hop-cac-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-ve-bat-dong-san/

 1. TỔNG HỢP BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HAY VỀ TRANH CHẤP LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

http://fdvn.vn/toonh-hop-ban-an-quyet-dinh-hay-ve-tranh-chap-linh-vuc-so-huu-tri-tue/

 1. TỔNG HỢP 30 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

http://fdvn.vn/tong-hop-30-ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong/

 1. TỔNG HỢP 32 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP LỐI ĐI CHUNG VÀ QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU BÂT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

http://fdvn.vn/tong-hop-32-ban-an-ve-tranh-chap-loi-di-chung-va-quyen-cua-chu-so-huu-bat-dong-san-lien-ke/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CÓ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN HOẶC CÓ YÊU CẦU VỀ QUYỀN TRỰC TIẾP NUÔI CON

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai-co-yeu-cau-chia-tai-san-hoac-co-yeu-cau-ve-quyen-truc-tiep-nuoi-con/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-yeu-cau-hoan-tra-chi-phi-dao-tao/

 1. TỔNG HỢP 39 BẢN ÁN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

http://fdvn.vn/tong-hop-39-ban-an-tranh-chap-ve-hop-dong-lao-dong/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-yeu-cau-thay-doi-nguoi-truc-tiep-nuoi-con/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-tuyen-van-ban-cong-chung-vo-hieu/

 1. TỔNG HỢP 40 BẢN ÁN VỀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN VÀ 19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ LIÊN QUAN

http://fdvn.vn/tong-hop-40-ban-an-ve-khoi-kien-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-ma-co-quan-nha-nuoc-thua-kien-va-19-quyet-dinh-giam-doc-tham-co-lien-quan/

 1. TỔNG HỢP 30 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

http://fdvn.vn/tong-hop-30-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-trong-linh-vuc-xay-dung/

 1. TỔNG HỢP 27 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU

http://fdvn.vn/tong-hop-27-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-xam-pham-quyen-so-huu/

 1. TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG, THUÊ VĂN PHÒNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

http://fdvn.vn/tong-hop-24-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-hop-dong-thue-mat-bang-thue-van-phong-trong-hoat-dong-kinh-doanh/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU LY HÔN

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-yeu-cau-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-sau-ly-hon/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-tranh-chap-hop-dong-bao-hiem/

 1. TỔNG HỢP 32 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

http://fdvn.vn/tong-hop-32-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-pham-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-yeu-cau-boi-thuong-trach-nhiem-nha-nuoc/

 1. TỔNG HỢP 22 BẢN ÁN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN

http://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-khieu-kien-quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh-ma-co-quan-nha-nuoc-thua-kien/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-chuc-vu/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-nhan-dinh-bi-cao-vuot-qua-gioi-han-phong-ve-chinh-dang/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-tranh-chap-noi-bo-doanh-nghiep/

 1. TUYỂN TẬP 22 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

http://fdvn.vn/tuyen-tap-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-ma-tuy/

 1. TUYỂN TẬP 22 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP/BẢO LÃNH TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

http://fdvn.vn/tuyen-tap-22-ban-an-quyet-dinh-giam-doc-tham-yeu-cau-huy-hop-dong-the-chap-bao-lanh-tai-cac-to-chuc-tin-dung/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-cac-toi-pham-ve-moi-truong/

 1. TỔNG HỢP 34 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

http://fdvn.vn/tong-hop-34-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-ve-cac-toi-pham-trong-linh-vuc-thue-tai-chinh-ngan-hang-chung-khoan-bao-hiem/

 1. TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-toa-an-nhan-dinh-bi-cao-pham-toi-chua-dat/

II/ TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1. TOÀN TẬP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM HIỆN HÀNH (2884 trang,168 văn bản)

http://fdvn.vn/toan-tap-he-thong-van-ban-phap-luat-ve-bat-dong-san-tai-viet-nam-hien-hanh-2884-trang168-van-ban/

 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH (1689 trang, cập nhật đến 03/2020)

http://fdvn.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-to-tung-hinh-su-viet-nam-hien-hanh/

 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT ÁN MA TÚY

http://fdvn.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-giai-quyet-an-ma-tuy/

 1. TOÀN TẬP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ BIỂU MẪU PHỤC VỤ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

http://fdvn.vn/toan-tap-he-thong-van-ban-phap-luat-va-bieu-mau-phuc-vu-hanh-nghe-cong-chung/

 1. TOÀN TẬP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH

http://fdvn.vn/toan-tap-he-thong-van-ban-phap-luat-ve-hon-nhan-gia-dinh-hien-hanh/

 1. TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

http://fdvn.vn/tong-hop-van-ban-phap-luat-ve-lao-dong/

 1. TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ LAO ĐỘNG

http://fdvn.vn/tong-hop-cac-cong-van-huong-dan-nghiep-vu-va-tra-loi-vuong-mat-kien-nghi-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ve-lao-dong/

 1. TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

http://fdvn.vn/tong-hop-van-ban-phap-luat-ve-giao-dich-bao-dam/

 1. TỔNG HỢP 129 CÔNG ƯỚC – HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG

http://fdvn.vn/tong-hop-129-cong-uoc-hiep-dinh-song-phuong-va-da-phuong/

 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (VIỆT – ANH)

http://fdvn.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-viet-nam-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-viet-anh/

 1. TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP THỜI COVID – 19

http://fdvn.vn/tong-hop-van-ban-phap-luat-cho-doanh-nghiep-thoi-covid-19/

 1. LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

http://fdvn.vn/luat-dat-dai-va-he-thong-van-ban-huong-dan-thi-hanh/

III/ PHÁP LUẬT VỀ ÁN LỆ VÀ 37 ÁN LỆ SONG NGỮ

 1. PHÁP LUẬT VỀ ÁN LỆ VÀ 37 ÁN LỆ SONG NGỮ
 • PHÁP LUẬT VỀ ÁN LỆ
 • 37 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH
 • BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ THỂ PHÁT TRIỂN THÀNH ÁN LỆ
 • TẠP CHÍ, BÀI VIẾT KHOA HỌC VỀ ÁN LỆ

http://fdvn.vn/phap-luat-ve-an-le-va-37-an-le-song-ngu-viet-anh/

 1. TỔNG LƯỢC 37 ÁN LỆ (TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁP LÝ) BẰNG HÌNH ẢNH.

http://fdvn.vn/tong-luoc-37-an-le-viet-nam-tinh-huong-va-giai-phap-phap-ly-bang-hinh-anh/

IV/ THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN

 1. TỔNG HỢP 101 VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ (1987-2019)

http://fdvn.vn/tong-hop-101-cong-van-huong-dan-nghiep-vu-cua-tand-toi-cao-trong-linh-vuc-hinh-su-to-tung-hinh-su/

 1. TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ (1986-2019)

http://fdvn.vn/tong-hop-114-cong-van-huong-dan-nghiep-vu-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-trong-linh-vuc-dan-su-to-tung-dan-su/

 1. TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 – 2020)

http://fdvn.vn/tong-hop-30-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-trong-linh-vuc-hinh-su-to-tung-hinh-su-nam-1986-2020/

 1. TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 1988 – 2019, 654 trang)

http://fdvn.vn/tong-hop-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-tandtc-trong-linh-vuc-dan-su-hanh-chinh-tu-nam-1988-2019-654-trang/

 1. TỔNG HỢP CÁC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ PHẦN CHUNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (TỪ NĂM 1999 – 2020, 413 trang)

http://fdvn.vn/tong-hop-cac-huong-dan-nghiep-vu-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-tu-nam-1999-2020-413-trang/

 1. TỔNG HỢP BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÀNH TÒA ÁN TỪ NĂM 1999 – NĂM 2020

http://fdvn.vn/tong-hop-bao-cao-tong-ket-cua-nganh-toa-an-tu-nam-1999-nam-2020/

 1. TỔNG HỢP 89 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ (2014 – 2020)

http://fdvn.vn/tong-hop-89-thong-bao-rut-kinh-nghiem-cua-vien-kiem-sat-trong-linh-vuc-hinh-su-2014-2020/

 1. TỔNG HỢP 137 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ

http://fdvn.vn/tong-hop-137-thong-bao-rut-kinh-nghiem-cua-vien-kiem-sat-trong-linh-vuc-dan-su-to-tung-dan-su/

 1. TỔNG HỢP 105 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG

http://fdvn.vn/tong-hop-105-thong-bao-rut-kinh-nghiem-cua-vien-kiem-sat-trong-linh-vuc-hanh-chinh-kinh-doanh-thuong-mai-lao-dong/

 1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

http://fdvn.vn/huong-dan-cong-tac-kiem-sat-viec-giai-quyet-cac-vu-an-hanh-chinh-ve-dat-dai/

VI/ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN LỚP LUẬT SƯ – SINH VIÊN LUẬT

 1. ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ THÁNG 7.2020

http://fdvn.vn/de-kiem-tra-ket-qua-tap-su-hanh-nghe-luat-su-thang-7-2020/

 1. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ THÁNG 7/2020

http://fdvn.vn/dap-an-de-thi-kiem-tra-tap-su-hanh-nghe-luat-su-thang-7-2020/

 1. TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN (kiểm tra, thi hết môn, thi kết thúc tập sự) NGHỀ LUẬT SƯ ( từ 2009 đến tháng 7/2020)

http://fdvn.vn/tong-hop-de-thi-va-dap-an-kiem-tra-thi-het-mon-thi-ket-thuc-tap-su-nghe-luat-su-tu-2009-den-thang-7-2020/

 1. MẪU HỒ SƠ THI HẾT TẬP SỰ LUẬT SƯ VÀ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HẾT TẬP SỰ LUẬT SƯ THAM KHẢO

http://fdvn.vn/bo-mau-ho-so-thi-het-tap-su-luat-su-va-de-thi-dap-an-thi-het-tap-su-luat-su-tham-khao/

 1. TỔNG HỢP ĐỀ THI, ĐỀ KIỂM TRA DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT (GỒM 27 MÔN HỌC)

http://fdvn.vn/tong-hop-de-thi-de-kiem-tra-danh-cho-sinh-vien-luat-gom-27-mon-hoc/

VII/ LUẬN ÁN TIẾN SĨ, THẠC SĨ

 1. TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

http://fdvn.vn/tong-hop-luan-an-tien-si-ve-luat-hon-nhan-gia-dinh/

 1. TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

http://fdvn.vn/tong-hop-luan-an-tien-si-ve-luat-hinh-su/

 1. TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

http://fdvn.vn/tong-hop-luan-an-tien-si-ve-luat-dat-dai/

 1. TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

http://fdvn.vn/tong-hop-luan-an-tien-si-luat-ve-to-tung-dan-su/

 1. TỔNG HỢP 31 LUẬN ÁN TIẾN SĨ – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

http://fdvn.vn/tong-hop-31-luan-an-tien-si-dai-hoc-luat-ha-noi/

 1. TỔNG HỢP 100 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT

http://fdvn.vn/tong-hop-100-luan-an-tien-si-luat/

Và hàng nghìn luật án, luận văn thạc sĩ khác tại: http://fdvn.vn/

 1. VII/ TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ, THÔNG TIN PHÁP LUẬT BỔ ÍCH KHÁC
  1. TỔNG HỢP HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TỬ TÙ HỒ DUY HẢI

  http://fdvn.vn/tong-hop-ho-so-tai-lieu-lien-quan-den-tu-tu-ho-duy-hai/

  1. Sổ tay Luât sư 1,2,3

  http://fdvn.vn/fdvn-gioi-thieu-sach-so-tay-luat-su/

  1. 11 cuốn sách kinh điển dành cho Dân Luật

  http://fdvn.vn/fdvn-xin-gioi-thieu-11-sach-kinh-dien-lien-quan-den-luat-hoc/

  1. Sổ tay pháp lý một số quyền về nhân thân và tài sản của các nhóm người dễ bị tổn thương

  http://fdvn.vn/so-tay-phap-ly-mot-so-quyen-ve-nhan-than-va-tai-san-cua-cac-nhom-nguoi-de-bi-ton-thuong/

  1. Tổng hợp hơn 50 giáo trình cho người học Luật

  http://fdvn.vn/tong-hop-50-giao-trinh-cho-nguoi-hoc-luat/

  1. Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi

  http://fdvn.vn/bo-de-thi-kiem-sat-vien-gioi/

  1. Sổ tay pháp luật về trọng tài và hoà giải

  http://fdvn.vn/so-tay-phap-luat-ve-trong-tai-va-hoa-giai/

  1. Bộ sách hướng dẫn nghiệp vụ tư pháp

  http://fdvn.vn/bo-sach-huong-dan-nghiep-vu-tu-phap/

  1. 101 tình huống nhân sự nan giải

  http://fdvn.vn/101-tinh-huong-nhan-su-nan-giai/

  1. 100 WEBSITE HAY VÀ Ý NGHĨA DÀNH CHO NGƯỜI HỌC LUẬT

  http://fdvn.vn/100-website-hay-va-y-nghia-danh-cho-nguoi-hoc-luat/

  1. Sổ tay Thẩm phán

  http://fdvn.vn/so-tay-tham-phan/

  1. BÁO CÁO CHỒNG CHÉO PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

  http://fdvn.vn/bao-cao-chong-cheo-phap-luat-ve-dau-tu-kinh-doanh/

  1. Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2018 và năm 2019

  http://fdvn.vn/bao-cao-dong-chay-phap-luat-kinh-doanh-nam-2018-va-nam-2019/

  1. Sổ tay hoà giải viên

  http://fdvn.vn/so-tay-hoa-giai-vien/

  1. TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN SƠ, TRUNG, CAO CẤP QUA CÁC NĂM

  http://fdvn.vn/tong-hop-de-thi-va-dap-an-thi-tuyen-kiem-sat-vien-so-trung-cao-cap-qua-cac-nam/

  1. TRỌN BỘ 04 TẬP TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM

  http://fdvn.vn/tron-bo-04-tap-tu-dien-bach-khoa-viet-nam/

  1. 81 BỘ PHIM VỀ LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT HAY NHẤT (Review + Link)

  http://fdvn.vn/81-bo-phim-ve-luat-su-va-nghe-luat-hay-nhat-review-link/

  1. 100 CUỐN SÁCH QUẢN TRỊ KINH DOANH HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

  http://fdvn.vn/100-cuon-sach-quan-tri-kinh-doanh-hay-nhat-moi-thoi-dai/

  1. DANH MỤC 200 CUỐN SÁCH HAY DÀNH CHO NGHỀ LUẬT

  http://fdvn.vn/danh-muc-200-cuon-sach-hay-danh-cho-nghe-luat/

  1. TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP

  http://fdvn.vn/tu-vung-tieng-anh-theo-27-chuyen-nganh-thuong-gap/

  1. SỔ TAY THUẬT NGỮ TIẾNG HÀN PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

  http://fdvn.vn/so-tay-thuat-ngu-tieng-han-phap-ly-quan-trong/

  1. TỔNG HỢP 22 BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN LUẬT

  http://fdvn.vn/tong-hop-22-bo-tai-lieu-huong-dan-ky-nang-danh-cho-sinh-vien-luat/

  1. TỔNG HỢP 514 BÀI NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH PHÁP LUẬT

  http://fdvn.vn/tong-hop-514-bai-nghien-cuu-phan-tich-phap-luat/

TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU KỂ TRÊN VÀ HÀNG TRIỆU TÀI LIỆU BỔ ÍCH KHÁC, CÁC THÔNG TIN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT LUÔN ĐƯỢC FDVN CHIA SẺ TRÊN CÁC WEBSITE CỦA FDVN LÀ:

WWW.FDVN.VN

WWW.FDVNLAWFIRM.VN

WWW.DIENDANNGHELUAT.VN

HOẶC FANPAGE: LUẬT SƯ FDVN (https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/)

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online
error: Content is protected !!