Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Tuyển tập Đề thi và đáp án các kỳ thi tuyển chọn nâng ngạch thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp (từ năm 2016 đến năm 2022)

Tuyển tập Đề thi và đáp án các kỳ thi tuyển chọn nâng ngạch thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp (từ năm 2016 đến năm 2022)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC KỲ THI TUYỂN CHỌN, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO CẤP (TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2022) do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Đây là bộ đề thi, mà qua đó không chỉ thẩm phán tham khảo mà mọi người hành nghề luật có thể đối chiếu, tham khảo để có kiến thức chuyên sâu về tố tụng và pháp luật nội dung để sử dụng cho việc hành nghề.

MỤC LỤC

STT

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

HÌNH THỨC THI

TRANG

KỲ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP

1

Năm 2022 ngày 05/8/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

1 – 8

2

Năm 2022 ngày 05/8/2022 – Hành chính, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

8 – 27

3

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Sơ cấp Quân sự đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022

Thi viết

28 – 32

4

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Sơ cấp Quân sự đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022

Trắc nghiệm

33 – 44

5

Đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

45 – 52

6

Đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

53 – 67

7

Đợt 3 năm 2019 ngày 06/02/2020 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

68 – 77

8

Đợt 3 năm 2019 ngày 06/02/2020 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

78 – 85

9

Đợt 3 năm 2019 ngày 06/02/2029 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

86 – 95

10

Đợt 3 năm 2019 ngày 06/02/2029 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

96 – 103

11

Đợt 2 năm 2019 ngày 27/9/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính Trắc nghiệm

104 – 109

12

Đợt 2 năm 2019 ngày 27/9/2019 – Hình sự

Trắc nghiệm

110 – 118

13

Đợt 2 năm 2019 ngày 27/9/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

119 – 126

14

Đợt 1 năm 2019 ngày 04/5/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

127 – 137

15

Đợt 1 năm 2019 ngày 04/5/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

138 – 149

16

Đợt 1 năm 2018 ngày 27/04/2018 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

150 – 159

17

Đợt 2 năm 2018 ngày 26/11/2018 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

160 – 167

18

Đợt 2 năm 2018 ngày 26/4/2018 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

168 – 176

19

Đợt 1 năm 2018 ngày 27/4/2018 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

177 – 185

20

Đợt 3 năm 2017 ngày 28/11/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

186 – 195

21

Đợt 3 năm 2017 ngày 28/11/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

196 – 204

22

Đợt 2 năm 2017 ngày 31/8/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

205 – 215

23

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

216 – 222

24

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán sơ cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Trắc nghiệm

223 – 228

25

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán sơ cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Thi viết

229 – 234

26

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

235 – 243

27

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

244 – 252

28

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

253 – 258

29

Đề thi trắc nghiệm phần Hình sự

Trắc nghiệm

259 – 271

30

Kỳ thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp – Hình sự, Dân sự

Thi viết

272 – 277

31

Kỳ thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

278 – 288

KỲ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

32

Năm 2022 ngày 05/08/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Thi viết

289 – 299

33

Năm 2022 ngày 05/08/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Trắc nghiệm

230 – 318

34

Kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán Trung cấp Quân sự Đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022

Thi viết

319 – 324

35

Kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán Trung cấp Quân sự Đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022

Trắc nghiệm

325 – 339

36

Đợt 1 Năm 2022 ngày 19/01/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Thi viết

340 – 352

37

Đợt 1 Năm 2022 ngày 19/01/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

353 – 367

38

Đợt 3 năm 2019 ngày 06/02/2020 – Dân sự

Thi viết

368 – 375

39

Đợt 3 năm 2019 ngày 06/02/2020 – Dân sự

Trắc nghiệm

376 – 384

40

Đợt 2 năm 2019 ngày 27/9/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

385 – 392

41

Đợt 2 năm 2019 ngày 27/9/2019 – Hình sự

Thi viết

393 – 395

42

Đợt 1 năm 2019 ngày 04/5/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

396 – 406

43

Đợt 1 năm 2018 ngày 27/04/2018 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

407 – 415

44

Đợt 1 năm 2018 ngày 27/04/2018 – Hình sự

Thi viết

416 – 420

45

Năm 2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

421 – 432

46

Năm 2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

433 – 443

47

Đợt 3 năm 2017 ngày 28/11/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

444 – 453

48

Đợt 3 năm 2017 ngày 28/11/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

454 – 462

49

Đợt 2 năm 2017 ngày 31/8/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

463 – 475

50

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

476 – 482

51

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Thi viết

483 – 489

52

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Thi viết

490 – 495

53

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Trắc nghiệm

496 – 502

54

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Thi viết

503 – 509

55

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

510 – 516

56

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

517 – 526

57

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp Quân sự năm 2017 ngày 25/6/2017

Trắc nghiệm

527 – 533

58

Năm 2017 ngày 25/6/2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

534 – 543

59

Đợt 2 năm 2016 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

544 – 554

60

Đợt 2 năm 2016 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Thi viết

555 – 560

61

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán Trung cấp

Trắc nghiệm

561 – 570

KỲ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP

62

Năm 2022 ngày 05/8/2022 – Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính

Thi viết

571 – 587

63

Năm 2022 ngày 05/8/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Trắc nghiệm

588 – 607

64

Đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Thi viết

608 – 622

65

Đợt 1 năm 2022 ngày 19/01/2022 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Trắc nghiệm

623 – 638

66

Kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp Quân sự Đợt 1 Năm 2022 ngày 19/01/2022

Thi viết

639 – 645

67

Kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp Quân sự Đợt 2 Năm 2020 ngày 19/01/2021

Trắc nghiệm

646 – 659

68

Đợt 1 năm 2019 ngày 04/05/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Thi viết

660 – 673

69

Đợt 1 năm 2019 ngày 04/05/2019 – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

674 – 682

70

Năm 2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Thi viết

683 – 695

71

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp Quân sự năm 2017

Thi viết

696 – 702

72

Đề thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp Quân sự năm 2017

Trắc nghiệm

703 – 709

73

Năm 2017 – Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại

Thi viết

710 – 720

74

Năm 2016 – Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính

Thi viết

721 – 726

75

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán cao cấp – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

727 – 736

76

Đề thi tốt nghiệp – Đào tạo Thẩm phán cao cấp – Khóa 1 – Phần nghiệp vụ xét xử – Hình sự, Dân sự, Hành chính

Trắc nghiệm

737 – 739

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

LINK TÀI LIỆU: TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC KỲ THI TUYỂN CHỌN, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO CẤP (TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2022)

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan