Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ (1986-2019)

TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ (1986-2019)

Các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ thống, tổng hợp các công văn, chỉ thị và hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết của Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự. Tài liệu này bao gồm các Công văn, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn đươc ban hành từ năm 1986 đến năm 2019. Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác.

Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Mời tải file đính kèm:

TỔNG HỢP CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

Bài viết liên quan