Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÀNH TÒA ÁN TỪ NĂM 1999 – NĂM 2020

TỔNG HỢP BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÀNH TÒA ÁN TỪ NĂM 1999 – NĂM 2020

Tiếp theo các Tài liệu về Tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân, Luật sư FDVN đã hệ thống, tổng hợp các báo cáo tổng kết của ngành Tòa án từ năm 1999 đến năm 2020, bao gồm:

 1. Thông báo số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử
 2. Báo cáo số 15/BC-TA ngày 15/3/2019 của Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2018 của các Tòa án thông qua công tác kiểm tra
 3. Báo cáo số …/BC-TA tháng 12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án
 4. Báo cáo tóm tắt ngày 14/01/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác Tòa án từ đầu nhiệm kỳ đến nay và năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
 5. Báo cáo số …/BC-TA tháng 01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổng kết công tác năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam
 6. Báo cáo số 2673/2018/BC-VP ngày 20/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội (số liệu từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2018)
 7. Báo cáo số 62/BC-TA ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 8. Báo cáo số 50/BC-TA ngày 25/5/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam về kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân thành phố Hội An (tại kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm)
 9. Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ
 10. Báo cáo ngày 10/10/2017 của Tòa án nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (bản tóm tắt)
 11. Báo cáo số 497/BC-VP ngày 31/3/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016
 12. Báo cáo tóm tắt ngày 04/8/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015
 13. Báo cáo số 391/BC-TANDTC ngày 25/6/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tiếp thu, giải trình các ý kiến của Đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 14. Báo cáo số 11/BC-TA ngày 20/03/2013 của Tòa án nhân dân tối cao về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội
 15. Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý hành chính của Tòa án nhân dân địa phương ở Việt Nam năm 2012
 16. Báo cáo tóm tắt ngày 18/01/2013 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân
 17. Báo cáo tổng kết số 39/TANDTC ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân tối cao về thực tiễn xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng của Tòa án
 18. Báo cáo số 05/BC-TA ngày 18/01/2013 của Tòa án nhân dân tối cao về tổng kết công tác năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân
 19. Báo cáo số 48/TANDTC – TK ngày 17/3/2010 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 29 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 20. Bản tổng hợp ý kiến bộ, ngành số 21/BC-TANDTC ngày 01/9/2010 của Tòa án nhân dân tối cao về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
 21. Báo cáo số 01/BC-TA ngày 04/01/2011 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011
 22. Báo cáo …/BC-TA ngày 25/01/2010 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010
 23. Báo cáo tham luận tháng 12/2008 của Tòa án nhân tối cao Viện khoa học xét xử tại hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân năm 2008
 24. Báo cáo tham luận ngày 10/11/2008 của Tòa án nhân dân tôi cao về công tác giải quyết các vụ án lao động năm 2008
 25. Trao đổi về một số sai sót năm 2008 của Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xét xử các vụ án hình sự thôn qua việc xét xử giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán
 26. Báo cáo tham luận ngày 05/12/2008 của Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2008
 27. Báo cáo tham luận tháng 11/2008 của Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 của ngành Tòa án nhân dân
 28. Tham luận của Tòa dân sự ngày 15/11/2008 của Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân 2008
 29. Báo cáo số 22/BC-TA ngày 04/12/2008 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009
 30. Báo cáo tham luận ngày 07/01/2008 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác xét xử các vụ án hình sự năm 2007 và một số kiến nghị
 31. Rút kinh nghiệm ngày 03/01/2007 của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
 32. Rút kinh nghiệm ngày 03/01/2007 của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết các vụ án kinh tế
 33. Rút kinh nghiệm tháng 01/2007 của Tòa án nhân dân tôi cao về xét xử các vụ án hành chính
 34. Báo cáo số 05/BC-TA ngày 17/01/2008 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2008
 35. Báo cáo ngày 02/01/2007 của Tòa án nhân dân tối cao tại Họi nghị tổng kết ngành Tòa án năm 2006
 36. Báo cáo số 01/BC-TA ngày 05/01/2007 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007
 37. Báo cáo năm 2005 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2006 và đề xuất một số vấn đề về đường lối giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 38. Báo cáo số 42/BC-TA ngày 28/12/2005 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2006
 39. Báo cáo năm 2004 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2004; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2005 và đề xuất một số vấn đề về đường lối giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 40. Báo cáo số 35/2004/BC-TA ngày 30/02/2004 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2004 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2005
 41. Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao về tổng kết công tác năm 2003 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2004
 42. Báo cáo ngày 14/01/2003 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2002 và phương phướng, nhiệm vụ công tác năm 2003
 43. Báo cáo ngày 18/02/2002 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2001 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2002
 44. Báo cáo ngày 15/01/2001 của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2000 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2001
 45. Báo cáo số 40/BC-VP ngày 11/03/2000 của Tòa án nhân dân tôi cao tổng kết công tác ngành Tòa án năm 1999 và phương hướng nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2000

Xin chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật.

Tải file PDF: Tổng hợp báo cáo của ngành Tòa án

Bài viết liên quan