Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ TRANG

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội

01 – 15

Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội

16 – 38

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội

39 – 58

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội

59 – 98

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội

99 – 133

Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội

134 – 155

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội

156 – 173

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội

174 – 212

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội

213 – 269

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội

270 – 313

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế

314 – 318

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

319 – 369

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

370 – 395

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

396 – 456

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

457 – 481

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

482 – 492

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

493 – 494

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

495 – 515

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về Vị trí việc làm và biên chế công chức

516 – 537

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

538 – 551

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

552 – 582

Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

583 – 620

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định về Chính sách tinh giản biên chế

621 – 632

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước

633 – 638

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ quy định về Xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

639 – 656

Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về Thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

657 – 664

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định Những người là công chức

665 – 669

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

670 – 677

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

678 – 735

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

736 – 738

Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

739 – 745

Thông tư số 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành giao thông vận tải

746 – 749

Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

750 – 784

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

785 – 796

Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ tài chính quy định Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

797 – 829

Thông tư số 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng

830 – 840

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

841 – 855

Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước

856 – 873

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

874 – 887

Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

888 – 902

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ hợp nhất thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 quy định về Chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

903 – 916

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

917 – 924

Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

925 – 940

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

941 – 962

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

963 – 980

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTH&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

981 – 997

Thông tư số 148/2010/TT-BQP ngày 03/11/2010 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chế độ thôi việc đối với công chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam

998 – 1003

Thông tư số 117/2005/TT-BNV ngày 04/11/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện quyết định số 205/2004/QĐ-TTG ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp

1004 – 1007

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành trung ương về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

1008 – 1018

Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 08/05/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-mơ-run

1019

Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước

1020 – 1024

Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1025 – 1026

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1027 – 1032

Quyết định số 668/QĐ-BTP ngày 05/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 của Bộ Tư pháp

1033 – 1038

Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 20/1/2021 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1039 – 1044

Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 06/1/2021 của Bộ Nội vụ Về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

1045 – 1052

Quyết định số 1616/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1053 – 1056

Quyết định số 746/QĐ-UBDT ngày 08/12/2020 của Ủy ban dân tộc về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Ủy ban dân tộc

1057 – 1076

Quyết định số 533/QĐ-BTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp

1077 – 1086

Quyết định số 387/QĐ-UBDT ngày 13/6/2019 của Ủy ban dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

1087 – 1089

Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính về việc Đính chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1090 – 1091

Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính về việc Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

1092 – 1105

Quyết định số 2653/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải

1106 – 1112

Quyết định số 2866/QĐ-BTP ngày 23/11/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

1113 – 1124

Quyết định số 2013/QĐ-BTC ngày 31/10/2018 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

1125 – 1136

Quyết định số 4332/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

1137 – 1146

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/20/2008 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

1147 – 1171

Quyết định số 256/QĐ-UBDT ngày 10/5/2018 của Ủy ban dân tộc phê duyệt Kế hoạch xây dựng đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

1172 – 1175

Quyết định số 4805/QĐ-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Công thương về việc ban hành quy định tạm thời thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các vụ, thanh tra bộ, văn phòng bộ, tổng cục, cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ

1176 – 1184

Quyết định số 1703/QĐ-BTP ngày 09/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021

1185 – 1201

Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1202 – 1213

Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Bộ Chính trị về việc Ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức

1214 – 1220

Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể

1221 – 1236

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Trung ương về việc Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

1237 – 1247

Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

1248 – 1271

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

1272 – 1275

Công văn số 2787/LĐTBXH-TCCB ngày 28/7/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021

1276

Công văn số 30/TANDTC-HTQT ngày 29/1/2018 của Tòa án nhân dân tối cao Về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài

1277 – 1278

TẢI FILE PDF: TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

————

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online