Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

Luật sư FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG​​” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

(Cập nhật đến tháng 8 năm 2021)

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ TRANG

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2022

01 – 134

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

135 – 187

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội

188 – 216

Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội

217 – 242

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội

243 – 274

Luật Khí tượng thuỷ văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội

275 – 300

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội

301 – 333

Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2020 của Quốc hội

334 – 338

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội

339 – 354

Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội

355 – 379

Luật Hoá chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội

380 – 400

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

401 – 403

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính tring lĩnh vực bảo vệ môi trường

404 – 442

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

443 – 458

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

459 – 471

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

472 – 593

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

594 – 735

Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

736 – 746

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

747 – 763

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

764 – 784

Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài nguyên và Môi trường

785 – 799

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

800 – 806

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

807 – 916

Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

917 – 920

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

921 – 929

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ Về quản lý chất thải và phế liệu

930 – 959

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

960 – 991

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

992 – 1018

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/1/2015 của Chính phủ Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

1019 – 1029

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải

1030 – 1049

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

1050 – 1068

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

1069 – 1092

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

1093 – 1094

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

1095 – 1097

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

1098 – 1235

Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

1236 – 1254

Thông tư số 69/2020/TT-BCA ngày 22/6/2020 của Bộ Công an Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

1255 – 1260

Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

1261 – 1278

Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/2/2020 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

1279 – 1290

Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuậ và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

1291 – 1292

Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tương của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

1293 – 1326

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1327 – 1334

Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thi nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thuỷ văn

1335 – 1358

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1359 – 1362

Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

1363 – 1401

Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

1402 – 1406

Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

1407 – 1433

Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

1434 – 1458

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

1459 – 1522

Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

1523 – 1540

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

1541 – 1561

Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải quy định kiểm tra chất lượng, an toán kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khảu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

1562 – 1567

Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

1568 – 1582

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

1583 – 1589

Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

1590 – 1594

Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị

1595 – 1612

Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 20/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt đề án “xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

1613 – 1618

Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Bộ chỉ số đanh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1619 – 1640

Quyết định số 1620/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước

1641 – 1645

Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê phí nhà kính

1646 – 1672

Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

1673 – 1679

Quyết định số 168/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải Về việc đính chính Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

1680

Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

1681 – 1682

Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

1683 – 1689

Công văn số 736/VPCP-NN ngày 29/01/2021 của Văn phòng Chính phủ Về việc dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

1690

Công văn số 633/VPCP-NN ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

1691

Công văn số 194/VPCP-QHQT ngày 08/01/2021 của Văn phòng Chính phủ Về việc Thủ tưởng Chính phủ gửi thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu

1692

Công văn số 1047/NĐKH-GNPT ngày 09/10/2020 của Cục Biến đổi khí hậu Về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BTC

1693 – 1696

Công văn số 6137/BTNMT-TCMT ngày 20/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019

1697 – 1700

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

1701 – 1705

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

1706 – 1709

Chỉ thị số 1-/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biển nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

1710 – 1714

LINK TẢI: TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: FDVN CHANNEL

Bài viết liên quan