Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 40 BẢN ÁN VỀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN VÀ 19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 40 BẢN ÁN VỀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN VÀ 19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ LIÊN QUAN

FDVN tiếp tục chia sẽ bộ Tài liệu: TỔNG HỢP 40 BẢN ÁN VỀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN VÀ 19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ LIÊN QUAN do các Luật sư/chuyên viên pháp lý FDVN sưu tầm và tổng hợp.

Tài liệu này được chia sẽ nhằm mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại hoặc mục đích khác bất hợp pháp.

MỤC LỤC

STT

BẢN ÁN SỐ

TRANG

Bản án số 24/2017/HC-PT ngày 03/3/2017

Vv kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu hủy Công văn của UBND huyện trả lời với nội dung không chấp nhận bồi thường diện tích đất nằm trong Dự án xây dựng Trường Mẫu giáo do nguyên đơn không sử dụng từ năm 1999 và buộc UBND huyện lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cho gia đình nguyên đơn. Cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, UBND huyện kháng cáo và bị bác kháng cáo.

1-7

Bản án số 99/2017/HC-PT ngày 25/7/2017

Vv Kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầy hủy Công văn  của UBND huyện trả lời về việc không thống nhất bố trí đất tái định cư  mà chỉ bồi thường bằng tiền cho nguyên đơn vì trên đất của nguyên đơn không có nhà ở khi thu hồi. UBND huyện căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 5 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để không bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất khi không có nhà, Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ có giá trị pháp lý cao hơn Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và bác kháng cáo của UBND.

8-15

Bản án số 105/2017/HC-PT ngày 27/07/2017

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu hủy các Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND xã đối với ông C . Cấp sơ thẩm bác yêu cầu của nguyên đơn. Cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn vì thời hạn khiếu nại đã hết nhưng Chủ tịch UBND các cấp vẫn thụ lý giải quyết đơn khiếu nại là vi phạm thủ tục, đồng thời, giải quyết khiếu nại giao đất của dòng họ của nguyên đơn cho ông C là không phù hợp.

15-25

Bản án số 111/2017/HC-PT ngày 28/7/2017

Vv Kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu huỷ Công văn trả lời khiếu nại của UBND huyện B và yêu cầu phải ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 162m2 đất mà UBND huyện B đã thu hồi và xây dựng trụ sở tổ dân phố; tuyên bố hành vi cưỡng chế của UBND huyện B là trái quy định pháp luật và bồi thường thiệt hại cho gia đình nguyên đơn.

Cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện. Cấp phúc thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện vì thửa đất này mặc dù do người khác kê khai nhưng họ thừa nhận không sử dụng và nguyên đơn đã sử dụng từ 1980 mà không có tranh chấp do đó, khi thu hồi buộc UBND huyện phải xem xét bồi thường cho nguyên đơn.

25-34

Bản án số 115/2017/HC-PT ngày 09/8/2017

Vv Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Nguyên đơn yêu cầu hủy Quyết định về việc phê duyệt phương án chi tiết, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và Quyết định bồi thường hỗ trợ bổ sung của UBND thị xã B cho gia đình nguyên đơn vì cho rằng các quyết định này không đúng quy định của Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện. Cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì UBND thị xã B đã áp dụng Văn bản số 83/TB-UBND ngày 09/3/2015 và Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam để áp bồi thường, hỗ trợ nhưng tại thời điểm UBND thị xã B ban hành các quyết định trên thì Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2014 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam, đồng thời, lý do hỗ trợ hệ thống điện nổi chỉ áp dụng đối với những công trình có điện là không phù hợp, gây thiệt hại cho người dân bị thu hồi đất.

35-41

Bản án số 05/2017/HC-ST ngày 27/9/2017

Vv kiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầy hủy GCNQSDĐ do UBND Thành phố V cấp ngày 29-9-2015 và buộc UBND Thành phố V cấp GCNQSDĐ với tổng diện tích đất là 1.697m2 , trong đó có diện tích đất ở 274m2  thay vì 150m2 đất ở như GCNQSDĐ đã được cấp. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện vì UBND thành phố V đã không xem xét đến phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất cũ đã được gia đình nguyên đơn kê khai đăng ký từ năm 1991.

42-47

Bản án số 03/2018/HC-PT ngày 27/02/2018

Vv kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố V vì Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố V cho rằng đợi kết quả kháng nghị bản án của Tòa án nhân dân cấp tỉnh do thửa đất này do bên chuyển nhượng có được từ quyết định của Bản án.

Câp sơ thẩm và cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì việc chuyển nhượng đã hoàn tất, không có khiếu nại hay tranh chấp gì đối với thửa đất trên, nguyên đơn đã nộp thuế đất, Chi nhánh VPĐKĐĐ Thành phố V cũng không cung cấp cho Tòa bất cứ tài liệu chứng cứ gì chứng minh đất hiện nay đang có tranh chấp hay bị kê biên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không có cơ quan nào kháng nghị; đây không phải là một trong những điều kiện để không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

48-54

Bản án số 104/2018/HC-PT  ngày 20/04/2018

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu hủy một phần quyết định về việc cấp GCNQSDĐ số AĐ 954230 cấp ngày 10/5/2006 cho ông NLQ17 của UBND huyện G vì cho rằng thửa đất này do cha mẹ để lại. UBND huyện G cho rằng việc cấp GCNQSDĐ dựa trên tờ chúc ngôn của các cụ lập để lại cho ông NLQ17 (con út) và anh chị trong nhà đã xác  nhận.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì: Tờ chúc ngôn lập vào năm 1992 nhưng không được chứng thực và không có người làm chứng nên không có giá chị pháp lý, đồng thời Giấy xác nhận của các đồng thừa kế không đủ chữ ký xác nhận của một trong các đồng thừa kế. Vì vậy việc cấp GCNQSDĐ cho NLQ17 là không đúng.

55-64

Bản án số 03/2018/HC-PT ngày 24/5/2018

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu hủy một phần Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố P về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư vì Chủ tịch UBND thành phố P, không tính toán đến phần diện tích 8,771 m2 đất trước sân nhà khi bồi thường và hủy bỏ văn bản của UBND thành phố P, về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân không phải là quyết định hành chính của người có thẩm quyền

Câp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện. Cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND nhưng Chủ tịch UBND thành phố ban hành là không đúng thẩm quyền luật định, về hình thức phải là Chủ tịch UBND thành phố P thay mặt UBND thành phố P ký mới đúng quy định của pháp luật, đồng thời, thẩm quyền trả lời và ký văn bản trả lời khiếu nại không đúng thầm quyền. Phần nội dung Tòa án không xem xét.

65-73

Bản án số 104/2018/HC-PT ngày 29/6/2018

Vv khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện và của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nguyên đơn đòi lại đất thổ cư mà trước đây gia đình ông sinh sống sau đó cho UBND xã mượn thửa đất theo lệnh của Chủ Hiệp.

Cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bởi UBND huyện đã không tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại và vi phạm về thời hạn khiếu nại. Gia đình nguyên đơn có giấy tờ hợp pháp của chế độ cũ chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp tỉnh cấp GCNQSDĐ cho Hợp tác xã khi chưa xem xét nguồn gốc sử dụng đất là không phù hợp. Tại Biên bản làm việc tại trụ sở UBND huyện có cam kết về việc bố trí đất cho gia đình nguyên đơn, UBND huyện và UBND tỉnh chưa thực hiện cam kết và bác toàn bộ khiếu nại là không đúng.

74-84

Bản án số 23/2018/HC-ST ngày 09/11/2018

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu hủy văn bản của Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai về việc chưa thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các thửa đất do hồ sơ đăng ký đất đai của nguyên đơn đang tranh chấp và hòa giải không thành nên văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bởi văn bản giải quyết khiếu nại không đúng hình thức, đồng thời, thửa đất chưa phát sinh tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền nên lý do việc trả hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai là không đúng.

85-92

Bản án số 143/2018/HC-ST ngày 23/11/2018

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Nguyên đơn buộc UBND huyện phải thực hiện hành vi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt cho hộ gia đình nguyên đơn và thanh toán thêm một khoản tiền chậm trả. Lý do mà UBND huyển đưa ra là tạm dừng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do đang có tranh chấp với 17 hộ dân trong đó có nguyên đơn tại Tòa án có thẩm quyền.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì thửa đất mà nguyên đơn bị thu hồi do gia đình ông trực tiếp sử dụng, được giao hợp pháp, nộp tiền thuế đất, đồng thời, qua xác minh thì không có vụ án gtranh chấp nào đang thu lý liên quan đến quyền sử dụng đất mà nguyên đơn được cấp như lý do của UBND huyện đưa ra.

93-104

Bản án số 28/2018/HC-ST ngày 13/12/2018

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định của UBND huyện về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và hủy quyết định của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bởi phần lý do thu hồi trong quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không xác định theo khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013, việc xác UBND huyện xác định chủ sử dụng đất khác với người được cấp bằng quyết định thu hồi GCNQSDĐ cũng không đúng quy định. Việc ban hành văn bản giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên đã có GCNQSDĐ là vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013.

105-117

Bản án 61/2019/HC-PT ngày 28/03/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy 04 GCNQSDĐ được tách từ GCNQSDĐ mà ông được cấp cho bà V (người sống chung như vợ chồng với nguyên đơn) và 3 người khác. UBND cấp huyện cho rằng việc tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng theo hồ sơ mà bà V là đúng quy định.

Sau khi xét xử lại theo bản án phúc thẩm thì Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo tuyên xử hủy 04 GCNQSDĐ nêu trên, vì quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng khi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho không có sự nhất trí của cả hai bên bằng văn bản là không đảm bảo đúng quy định.

118-126

Bản án số 178/2019/ HC-PT ngày 16/04/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai

Nguyên đơn khởi kiện quyết định bồi thường hỗ trợ của UBND cấp huyện  có về việc thu hồi đất và Quyết định về việc bồi thường hỗ trợ do bị thiệt hại về đất cho nguyên đơn. Do ông thấy mức hỗ trợ cho hộ của ông quá thấp, chỉ được 0,4 lần đơn giá đất nông nghiệp cùng loại, trong khi đó hộ khác có đất bị thu hồi được tính mức hỗ trợ gấp 02 lần. Lý do UBND cấp huyện đưa ra là do thửa đất của nguyên đơn có tranh chấp và bản án có hiệu lực năm 2015 nên chỉ được bồi thường theo Nghị định 47.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cao của nguyên đơn, sửa bán án sơ thẩm theo hướng hủy quyết định về phê duyệt hệ số điều chỉnh đơn giá để bồi thường về đất và mức hỗ trợ thực hiện dự án của UBND cấp huyện.

127-133

Bản án số 06/2019 /HC-ST ngày 19/04/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định của UBND cấp huyện về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho gia đình nguyên đơn trong dự án xây dựng đường và sử dụng đất hai bên đường ĐT706B; đồng thời buộc UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ cho gia nguyên đơn theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bởi tại thời  điểm UBND cấp huyện áp dụng các chính sách của pháp luật về đất đai năm 2003 để tính toán hỗ trợ cho hộ nguyên đơn là không đúng quy định của pháp luật.

134-141

Bản án số 156/2019/ HC-PT ngày 15/5/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định do chủ tịch UBND cấp huyện ban hành về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất và buộc Chủ tịch UBND huyện  giải quyết tranh chấp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì chủ tịch UBND cấp huyện chưa làm rõ sự việc mà đã ra quyết định giải quyết khiếu nại.

142-153

Bản án số 05/2019/ HC-ST ngày 20/06/2019

Vv khiếu kiện hành vi hành chính, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyên đơn khởi kiện buộc văn phòng đăng ký đất đai chấm dứt hành vi trái pháp luật và tiếp tục giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông với thửa đất có được theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Lý do Văn phòng đăng ký đất đai đưa ra là tạm dừng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì thửa đất đang bị tranh chấp.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tuyên bố hành vi tạm dừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguyên đơn và trả hồ sơ cho ông của Văn phòng đăng ký đất đai là trái pháp luật, bởi Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh  đã nhận thức sai quy định của Điều 188 Luật Đất đai, ở đây nguồn gốc đất xin đăng ký quyền sử dụng được  xác lập quyền sử dụng đất từ kết quả bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, việc nguyên đơn nộp hồ sơ xin cấp GCNQSD đất phải được Văn phòng đăng ký đất đai xem xét giải quyết, mà không thể bị tạm dừng thủ tục xem xét cấp GCNQSD đất với lý do thửa đất đang có tranh chấp theo thông báo của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh .

154-162

Bản án số 427/2019/HC -PT ngày 09/07/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và giải quyết khiếu nại

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định hành chính của UNBND cấp huyện về việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư, hủy các công văn quyết định của  Chủ tịch UBND cấp huyện về việc giải quyết khiếu nại.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm để hủy các Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện và UBND huyện, vì áp giá đất bồi thường sai thời điểm và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện không gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi mà chỉ mời đến UBND xã để công bố và bàn giao quyết định thu hồi đất là trái với quy định của pháp luật.

163-184

Bản án số 106/2019/HC -PT ngày 29/07/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND, quyết định thu hồi đất giao cho xã sử dụng của UBND huyện và quyết định phê duyệt phương án bồi thường của UBND huyện, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât đã cấp cho người khác trên đất của nguyên đơn.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện có kháng cao, Tòa án cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo vì UBND huyện  không tổ chức thi hành Quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà tiếp tục ban hành các quyết định hành chính khác đều có nội dung trùng lặp với nội dung đã được giải quyết khiếu nại.

185-200

Bản án số 13/2019/HC -ST ngày 09/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện UBND cấp huyện đối với các hành vi không ban hành quyết

định phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống, đạo tạo, chuyển đổi nghề và

tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất, buộc UBND cấp huyện phải ban hành.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc tuyên bố hành vi hành chính trái pháp luật và buộc UBND cấp huyện phải ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ bởi việc chưa ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ các khoản trên đối với diện tích đất thu hồi cho hộ nguyên đơn là trái nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 74Luật Đất đai.

201-209

Bản án số 122/2019/HC -PT ngày 14/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của nguyên đơn và buộc chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết khiếu nại lại, cho phép nguyên đơn chỉnh lý biến động hoặc hướng dẫn làm thủ tục đăng ký QSDĐ đối với thửa đất tăng thêm.

Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, vì hộ gia đình nguyên đơn đang sử dụng đất và không có tranh chấp ai  do vậy nguyên đơn được thực hiện quyền của người sử dụng đất, việc UBND cấp huyện không thực hiện việc chỉnh lý biến động hoặc hướng dẫn người dân làm các thủ tục đăng ký QSD đất là không phù hợp với quy định của pháp luật.

210-217

Bản án số 123/2019/HC -PT ngày 14/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu huỷ các quyết định  của Chủ tịch UBND cấp huyện  về việc giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì việc ban hành các quyết định nêu trên chưa khách quan, toàn diện, chưa đánh giá đầy đủ hết các tình tiết của sự việc.

218-232

Bản án số 541/2019/HC -PT ngày 14/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu huỷ toàn bộ công văn của UBND cấp huyện về việc trả lời Đơn đề nghị công nhận quyền sử dụng và Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại hành vi hành chính của UBND cấp huyện. Buộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ công vụ, cấp GCNQSDĐ cho nguyên đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị đơn, bởi không có tài liệu vào chứng minh đất đang do UBND xã quản lý, nguyên đơn là người lao động nông nghiệp, sử dụng đất hợp pháp từ trước 15/10/1993, không tranh chấp nên căn cứ Điều 101 Luật đất đai năm 2013, khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP thì nguyên đơn đủ điều kiện được công nhận và được cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với diện tích đất nông nghiệp.

233-242

Bản án số 133/2019/HC -PT ngày 20/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định của UBND cấp huyện về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện đã cấp cho hộ nguyên đơn do Thanh tra huyện kết luận việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình nguyên đơn theo dự án Vlap không đúng trình tự, thủ tục và diện tích đất tăng thêm chưa được làm rõ.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện, vì việc UBND cấp huyện cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình nguyên đơn là phù hợp với quy định và quá trình cấp đổi GCNQSDĐ theo dự án Vlap có sự biến động tăng nhưng giới cận hình thể thửa đất không thay đổi.

243-252

Bản án số 569/2019/HC -PT ngày 20/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy văn bản của UBND cấp tỉnh về việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với nguyên đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì văn bản nêu trên của UBND cấp tỉnh ban hành vi phạm về hình thức, thẩm quyền và cả về nội dung.

253-260

Bản án số 139/2019/HC -PT ngày 23/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy công văn của UBND cấp huyện về việc từ chối cấp GCNQSDĐ cho hộ nguyên đơn, yêu cầu xem xét lại trình tự, thủ tục mà UBND cấp huyện tiến hành khi thu hồi và tuyên bố hành vi hành chính của UBND cấp huyện về việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ vào năm 2004 đối với hộ nguyên đơn là trái pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy công văn trả lời của UBND cấp huyện và chấp nhận yêu cầu khởi kiện về yêu cầu xem xét lại thủ tục thu hồi đất và tuyên bố hành vi hành chính trái pháp luật. Tòa án cấp phúc thẩm bác  kháng cáo của bị đơn và giữa nguyên bản án sơ thẩm, bởi UBND cấp huyện không ban hành quyết định thu hồi và không có cơ sở xác định việc gia đình nguyên đơn biết thửa đất của mình đã bị thù hồi và chấp nhận mức tiền đền bù. Từ năm 2004 đến 2019 UBND cấp huyện cũng chưa ban hành quyết định về thu hồi đất , bồi thường hỗ trợ tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh.

261-271

Bản án số 236/2019/HC -PT ngày 26/11/2019

Vv khiếu kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch biển.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và một phần quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSNDCC tại TP Đà Nẵng, bởi thể hiện trong khi chưa được sự chấp thuận của HĐND cấp tỉnh mà  UBND cấp huyện đã ra Quyết định  thu hồi đất trồng rừng sản xuất của hộ gia đình nguyên đơn, lý do thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu du lịch biển trong khi đó, chủ đầu tư Dự án này là một tổ chức kinh tế tư nhân là không có căn cứ, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

272-278

Bản án số 150/2019/HC -PT ngày 09/09/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính,  hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu  hủy quyết định về việc bồi thường liên quan đến việc thu hồi, bồi thường và xem xét bồi thường về phần diện tích nhà và các công trình xây dựng trên đất bị thu hồi, hủy GCNQSDĐ do UBND cấp huyện cấp, hủy quyết định giải quyết khiếu nại của UBND cấp huyện.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc hủy một phần quyết về việc bồi thường và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại và không chấp nhận yêu cầu hủy GCNQSDĐ do UBND cấp huyện cấp. Tòa án câp sơ thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm  vì quyết định bồi thường không xem xét bồi thường về nhà ở và công trình xây dựng trên đất là không đúng, Tòa án cấp sơ thẩm hủy một phần quyết định về bồi thường mà không hủy một phần của quyết định giải quyết khiếu nại là không phù hợp.

279-289

Bản án số 229/2019/HC -PT ngày 12/09/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy thông báo kết luận của Thanh tra huyện về thẩm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của UBND cấp huyện, yêu cầu hủy Quyết định của Chủ tịch UBND về việc giải quyết khiếu nại.

Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, bởi việc UBND xã tự ý bán đấu giá lô đất khi chưa làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, xin phép cấp có thẩm quyền làvi phạm pháp luật.

290-302

Bản án số 226/2019/HC -PT ngày 12/09/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy  GCNQSDĐ đã cấp của UBND cấp huyện, hủy hủy quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc không chấp nhận khiếu nại.

Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội, sửa bán án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bởi vì UBND cấp huyện không thẩm tra xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện đượccấp GCNQSD đất tại trụ sở UBND xã, thị trấn trong thời gian 15 ngày; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không kiểm tra các điều kiện và khi những

trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính… là chưa đúng theo

quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ.

303-311

Bản án số 156/2019/HC -PT ngày 16/09/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy một phần quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về việc không bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất với khoản mục hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho gia đình ông, buộc Chủ tịch UBND cấp huyện phải tính thêm phần chi phí đầu tư vào đất còn thiếu và bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và phải hỗ trợ ổn định đời sống còn thiếu một nhân khẩu của gia đình.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, buộc chủ tịch UBND cấp huyện phải tính thêm phần chi phí đầu tư vào đất và bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ và bác yêu cầu về việc hỗ trợ ổn định đời sống còn thiếu một nhân khẩu. Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của chủ tịch UBND cấp huyện vì Chủ tịch UBND cấp huyện  xác định hộ gia đình nguyên đơn không nằm trong diện được hỗ trợ đàotạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là không đúng. Căn cứ để UBND cấp huyện không tính thêm phần chi phí đầu tư vào đất còn thiếu đối với 275 cây mắc ca là không phù hợp.

312-321

Bản án số 19/2019/HC -ST ngày 17/09/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định của UBND cấp huyện về việc giao quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy GCN đã cấp cho bà Đ.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì UBND cấp huyện  ban hành Quyết định  và Giấy CNQSD đất có sai sót, không phù hợp với nhau, đồng thời quyết định giao đất của UBND cấp huyện là sai thẩm quyền.

322-328

Bản án số 213/2019/HC -PT ngày 06/11/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy GCNQSDĐ do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp cho hộ nguyên đơn về phần xác định diện tích đất ở và trồng cây lâu năm, buộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác định lại diện tích đất nêu trên.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, vì việc UBND phường trả lời hộ nguyên đơn không có hồ sơ 299/TTg không phù hợp thực tế địa phương tại thời điểm nêu trên, là đẩy thiệt thòi về phía người dân, việc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xác định 200m2 đất ở đô thị, còn lại 3154,8m2 đất trồng cây lâu năm là không đúng quy định pháp luật.

329-335

Bản án số 215/2019/HC -PT ngày 08/11/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn yêu cầu hủy GCNQSDĐ mà UBND cấp huyện đã cấp cho nguyên đơn và buộc tiến hành các thủ tục cấp lại GCNQSDĐ theo đúng quy định và xác định toàn bộ diện tích đất là loại đất ở và không  phải nộp tiền sử dụng đất.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc  hủy GCNQSDĐ đã cấp cho nguyên đơn và buộc tiến hành các thủ tục cấp lại GCNQSDĐ theo đúng quy định, đồng thời đình chỉ yêu cầu  xác định toàn bộ diện tích đất là loại đất ở và không  phải nộp tiền sử dụng đất vì không thuộc thẩm quyền. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bán án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì trên GCNQSDĐ ghi nguyên đơn nợ tiền sử dụng đất nhưng  nguồn gốc lô đất nêu trên của vợ chồng nguyên đơn không thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2012 và Điều 18 Nghị định 43/2012/NĐ-CP và việc xác nhận diện tích đất là loại đấtở tại đô thị đã được công nhận trong văn bản của UBND cấp huyện nên không cần phải xem xét mà mặt nhiên công nhận.

336-345

Bản án số 604/2019/HC -PT ngày 29/08/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai thuộc trường hợp bồi thường, hỗ trợ, GPMB

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định của UBND cấp huyện về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Cấp phúc thẩm bác kháng cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, giữ nguyên bản án sơ thẩm vì cùng một thửa đất nhưng kết quả đo vẽ của 02 cơ quan chuyển môn khác nhau về diện tích, UBND cấp huyện chưa làm rõ diện tích chính xác để tính toán bồi thường hỗ trợ đúng hiện trạng và đúng quy định là không phù hợp .

346-359

Bản án số 14/2019/HC -ST ngày 21/11/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy quyết định của UBND cấp huyện về việc thu hồi GCNQSDĐ đối với hộ nguyên đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bởi UBND cấp huyện căn cứ văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật để ban hành quyết định là chưa đúng thể thức văn bản ngoài ra nội dung của quyết định nêu trên cũng chưa hợp pháp.

360-369
Bản án số 234/2019/HC -PT ngày 21/11/2019

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu buộc Chủ tịch UBND cấp tỉnh thụ lý, giải quyết khiếu nại lần hai đối với thông báo của UBND cấp huyện về việc không thụ lý đơn khiếu nại vì thời hiệu khiếu nại đã hết.

Tòa án nhân dân  cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bởi nội dung thông báo của Chủ tịch UBND cấp huyện không đảm bảo đến quyền và lọi ích của nguyên đơn.

370-378

Bản án số 11/2020/HC -PT ngày 16/01/2020

Vv kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyên đơn khởi kiện UBND cấp huyện yêu cầu hủy GCNQSDĐ cho UBND cấp huyện cấp cho ông T.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của ông T và giữ nguyên bản án sơ thẩm, vì việc cấp GCNQSDĐ cho ông T là không có căn cứ, ông T không là chủ thể được cấp GCNQSDĐ theo quy định, cùng một thửa đất nhưng lại có hai GCNQSDĐ cấp trồng lẫn nhau, cấp cho hai người sử dụng khác nhau.

379-387

Bản án số 19/2020/HC -ST ngày 25/03/2020

Vv khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp huyện và của UBND cấp tỉnh, buộc UBND cấp huyện phải thực hiện giao thêm cho hộ nguyên đơn 01 lô đất tái định cư, yêu cầu UBND cấp huyện trả lại diện tích đất đã thu hồi và hoàn trả tiền do áp giá đất sai.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại và buộc UBND cấp huyện thực hiện giao thêm 01 lô đất vì việc ban hành các quyết định nêu trên chưa đảm bảo quyền lợi và tính công bằng trong việc thực hiện chính sách tái định cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật đất đai 2003 và Khoản 1 Điều 14 Nghị định 197/2004/NĐ-CP, đồng thời chưa có sự công bằng đối với người tích cực chấp hành quyết định thu hồi như hộ của nguyên đơn so với các hộ dân khác.

388-397

Quyết định giám đốc thẩm số 05/2016/HC-GĐT ngày 04/7/2016

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xem xét đến việc người sử dụng đất do khai hoang trước khi mất có tặng cho quyền sử dụng đất hay không cho, nếu cho thì cho ai mà đã bác đơn khởi kiện của nguyên đơn là chưa đủ căn cứ.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại

398-401

Quyết định giám đốc thẩm số 25/2019/HC-GĐT ngày 06/11/2019

Việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định thời hiệu khởi kiện của vụ án tính từ ngày người khởi kiện biết được quyết định của chủ tịch UBND cấp tỉnh là không đúng quy định. Việc xem xét quyết định hành chính trong vụ án dân sự và căn cứ để đình chỉ vụ án là không đúng.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

402-409

Quyết định giám đốc thẩm số 14/2019/HC-GĐT ngày 12/7/2019

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Quyết định hành chính bị khởi kiện không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người khởi kiện nên bác  yêu cầu khởi kiện và bác kháng cáo là không đúng. Đồng thời, chưa làm rõ nguồn gốc của thửa đất bị thu hồi để có cơ sở đánh giá tính hợp pháp của Quyết định hành chính.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

410-416

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2019/HC-GĐT ngày 15/7/2019

Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý và giải quyết tranh chấp không đúng thẩm quyền. Lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án của đương sự có mâu thuẫn. Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm chưa thu thập đủ chứng cứ để xác định quyền sử dụng đất, mặt khác vụ việc dân sự nhưng thụ lý trong vụ án hành chính để giải quyết là không phù hợp.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

417-422

Quyết định giám đốc thẩm số 02/2018/HC-GĐT ngày 12/6/2018

Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm đã căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 56/2020/NQ-QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội để xác định thời hiệu khởi kiện đxa hết là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

423-428

Quyết định giám đốc thẩm số 02/2019/HC-GĐT ngày 28/3/201

V/v khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại

Người khởi kiện có nộp tiền để được sử dụng đất hay không chưa được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm làm rõ, Tòa án hai cấp chỉ căn cứ vào việc đất được giao không đúng thẩm quyền để bác yêu cầu đòi bồi thường về đất của nguyên đơn là không đúng. Nếu nguyên đơn đã nộp tiền để được sử dụng đất thì ông được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 84/NĐ-CP của Chính phủ; việc UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh chỉ bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất và hỗ trợ công tôn tạo san lấp mặt bằng cho nguyên đơn là chưa đủ căn cứ. Tòa án hai cấp chưa xem xét gia đình nguyên đơn có đủ điều kiện được bồi thường đất theo quy định hay không, mặt khác khi giải quyết Tòa án hai cấp không thu thập tài  liệu về thu hồi đất  và tình trạng đất mà đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là thiếu sót.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

429-434

Quyết định giám đốc thẩm số 03/2019/HC-GĐT ngày 28/3/2019

V/v khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại

Khi giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu làm rõ vì sao có sự mâu thuẫn nêu trên để xác định chính xác thửa đất của Nguyên đơn là đất màu hay đất ở mà Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc bồi thường theo đơn giá đất ở; còn Tòa án cấp phúc thẩm xác định thửa đất của nguyên đơn là đất ở cũng đều chưa có đủ căn cứ vững chắc. Tòa án hai cấp chưa làm rõ diện tích đất mà nguyên đơn bị thu hồi là bao nhiêu là thiếu sót, đồng thời Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ các nội dung liên quan đến việc nguyên đơn xây dựng nhà  năm trong chỉ giới hành lang công trình bảo vệ đường bộ.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

435-440

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2018/HC-GĐT ngày 08/8/2018

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét tính hợp pháp của Quyết định hành chính là chưa xem xét toàn diện yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng là không đúng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai tư cách đương sự, việc Tòa án cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm là không cần thiết và không đúng.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

441-447

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2019/HC-GĐT ngày 28/3/2019

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để xác định thời hiệu khởi kiện đã còn hay hế mà thụ lý giải quyết án là có thiếu sót. Tòa án hai cấp đã hủy  Bảng giá đất mà HĐND và UBND tỉnh ban hành vì cho rằng bảng giá đất không sát với giá thị trường là không có căn cứ và không có cơ sở.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

448-455

Quyết định giám đốc thẩm số 05/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng sai Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để giải quyết vụ án, việc Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là không có căn cứ.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

456-461

Quyết định giám đốc thẩm số 06/2019/HC-GĐT ngày 02/04/2019

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm chỉ căn cứ trên cơ sở diện tích đất người khởi kiện đã xây dựng nhà ở và lời khai của đại diện Nhà thờ để cho rằng người khởi kiện được quyền sử dụng đất là không đúng với thực tế khách quan của vụ án; đồng thời cho rằng văn bản giao đất của Nhà thờ không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nên không có giá trị pháp lý để bác yêu cầu khởi kiện của ông Ng là không có căn cứ. Quyết định của UBND cấp tỉnh ban hành để giải quyết tranh chấp đất đai là không đúng thẩm quyền, đường lối giải quyết của vụ án cũng không đúng pháp luật.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

462-468

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét giải quyết đối với Quyết định hành chính của UBND cấp huyện,  Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét tính hợp pháp đối với Quyết định hành chính nêu trên là chưa xem xét đầy đủ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, vi phạm nghiêm trọng về tố tụng để hủy Bản án sơ thẩm là không đúng.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

469-475

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2019/HC-GĐT ngày 02/04/2019

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện về yêu cầu hủy quyết định hành chính của chủ tịch UBND cấp tỉnh là đúng pháp luật, Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án hành chính sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính là không có căn cứ.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

476-480

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét tính hợp pháp đối với Quyết định hành chính là chưa xem xét đầy đủ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, vi phạm nghiêm trọng về tố tụng để hủy Bản án sơ thẩm là không đúng.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

481-487

Quyết định giám đốc thẩm số 10/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định thời hiệu khởi kiện tính từ ngày người khởi kiện biết được quyết định hành chính là không đúng quy định của pháp luật mà phải tính từ thời điểm người khởi kiện nhận được quyết định hành chính. Tòa án cấp sơ thẩm xem xét quyết định hành chính trong cụ án dân sự và đình chỉ giải quyết vụ án là không đúng.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại

488-495

Quyết định giám đốc thẩm số 11/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019

V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm hủy quyết định hành chính của UBND cấp tỉnh là chưa phù hợp và không đúng với nội dung của vụ án.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

496-504

Quyết định giám đốc thẩm số 13/2019/HC-GĐT ngày 13/09/2019

V/v khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại

Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm chưa làm rõ người sử dụng đất có nộp tiền sử dụng đất hay không để xác định họ có được bồi thường về đất theo Điều 46 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ hay không. Phần đất đã tặng cho nhưng chưa làm thủ tục hợp pháp cũng phải được bồi thường. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ các nội dung nêu trên mà đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc hủy Quyết định hành chính  là không đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, khi giải quyết vụ án, Tòa án hai cấp đã không thu thập tài liệu về quá trình quản lý của cơ quan quản lý tại địa phương đối với diện tích giao cho người sử dụng từ năm 1991 là thu thập chứng cứ chưa đầy đủ.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

505-509

Quyết định giám đốc thẩm số 15/2019/HC-GĐT ngày 15/07/2019

V/v khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không yêu cầu dịch tài liệu có tiếng nước ngoài, chưa thu thập tài liệu, đánh giá trường hợp này đất có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (nay là điểm e khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013) hay không, nên chưa có cơ sở xác định Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp tỉnh  giải quyết tranh chấp đất đai là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003. Tòa án hai cấp chưa làm rõ vụ việc đã hủy quyết định hành chính là không phù hợp.

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

510-517

Quyết định giám đốc thẩm số 16/2019/HC-GĐT ngày 15/07/2019

V/v khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng trên đất tranh chấp có các tài sản là nhà và một số cây trồng nên cho rằng thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về Tòa án nhân dân là sai lầm trong việc xác định thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tòa án cấp phúc thẩm không hỏi những người khác có tranh chấp tài sản trên đất với nguyên đơn không mà đã kết luận các bên có tranh chấp về tài sản trên đất là chưa đủ căn cứ vững chắc

Do vậy giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại.

518-525

LINK TẢI: TỔNG HỢP 40 BẢN ÁN VỀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUA KIỆN VÀ 19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÓ LIÊN QUAN

……………….

Luật sư tại Đà Nẵng:

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

 

 

Bài viết liên quan