Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / TỔNG HỢP 32 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)

TỔNG HỢP 32 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)

FDVN trân trọng giới thiệu bộ tài liệu “TỔNG HỢP 32 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)” do các Luật sư/Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập, công tác và được chia sẽ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và các mục đích khác trái pháp luật.

MỤC LỤC

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG CHÍNH

SỐ TRANG

Nghị quyết số 02/ HĐTP ngày 19 tháng 10 năm 1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật thừa kế

1. Hướng dẫn về di sản

2. Hướng dẫn về những người thừa kế không có quyền hưởng di sản

3. Hương dẫn về di sản dùng việc thờ cúng

4. Hướng dẫn về thừa kế theo pháp luật

5. Hướng dẫn thừa kế thế vị

6. Hướng dẫn về thừa kế tài sản của con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi

7. Hướng dẫn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và cha kế, mẹ kế

8. Hướng dẫn về việc tước quyền hưởng di sản, nhường quyền hưởng di sản

9. Hướng dẫn về phân chia di sản

10. Hướng dẫn về hiệu khởi kiện

1

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

1. Điều kiện kết hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng

3. Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng

4. Xác định cha, mẹ, con

5. Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn

6. Hoà giải tại Toà án

7. Căn cứ cho ly hôn

8. Thuận tình ly hôn

7

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

1. Hướng dẫn đối với các tranh chấp đối với hợp đồng dân sự:

– Tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc

– Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở.

2. Đối với về tranh chấp hôn nhân gia đình:

– Thừa kế trong trường hợp chưa có đăng ký kết hôn;

– Ly hôn có yếu tố nước ngoài

17

Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

Nghị quyết hướng dẫn một số các quy định về:

1. Việc xác định hợp đồng kinh tế vô hiệu;

2. Việc xử lý hợp đòng kinh tế vô hiệu;

3. Việc áp dụng Điểm 3 Điều 32 Pháp lệnh giải quyết các vụ án kinh tế.

26

Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại

1. Phân biệt thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại giữa Trọng tài thương mại và Toà án nhân dân;

2. Toà án chỉ định Trọng tài viên trong trường hợp các bên thoả thuận giải quyết vụ tranh chấp tại Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập

3. Thay đổi Trọng tài viên

4. Áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

5. Huỷ quyết định trọng tài

6. Xét kháng cáo, kháng nghị

7. Hình thức văn bản của Toà án cấp sơ thẩm về việc huỷ hoặc không huỷ quyết định trọng tài và của Hội đồng xét xử xét kháng cáo, kháng nghị

8. Việc chỉ định Thẩm phán giải quyết các yêu cầu của đương sự

9. Lệ phí toà án liên quan đến trọng tài

10. Lưu trữ hồ sơ trọng tài

31

Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 2004 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

4. Chi phí hợp lý

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

4. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 627 BỘ LUẬT DÂN SỰ)

1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

40

Nghị quyết số 32/2004/NQ-QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan về các công việc để đảm bảo hiệu lực của BLTTDS kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Đồng thời hướng dẫn quy định các thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân các cấp; thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã có hiệu lực pháp luật trước ngày BLTTDS được công bố và sau ngày Bộ luật tố tụng công bố.

52

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.

I. VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU

1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch dân sự

2. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện liên quan đến thừa kế

II. VỀ THỪA KẾ, TRANH CHẤP LIÊN

QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Xác định quyền sử dụng đất là di sản

2. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

III. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Tài sản được nhà nước cấp cho người có công với cách mạng

54

Nghị quyết số 742/2004/NQ/UBTVQH11ngày 24 tháng 12 năm 2004 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện

67

Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

1. HD về thẩm quyền của Tòa án

2. HD về người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng

3. HD về người tham gia tố tụng

4. Án phí, lệ phí và thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu

5. Một số mẫu văn bản tố tụng

72

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự

1. Hướng dẫn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

2. Một số mẫu văn bản tố tụng liên quan đến việc áp dụng Ban hành kèm theo Nghị quyết này.

95

Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

1. Những quy định chung của Luật phá sản

2. HD nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Luật phá sản

3. Nghĩa vụ về tài sản của Luật phá sản

4. Các biện pháp bảo tàng tài sản của Luật phá sản

5. HD một số quy định khác của Luật phá sản

6. Một số mẫu văn bản

107

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”

1. HD cung cấp chứng cứ

2. HD xác định chứng cứ

3. Giao nhận chứng cứ

4. Thu thập chứng cứ

5. Giao nhận chứng cứ trong giai đoạn xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

6. Giao nhận chứng cứ trong giai đoạn xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

7. HD về một số mẫu văn bản tố tụng liên quan đến chứng minh và chứng cứ

140

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự

1. HD chương XII “khởi kiện và thụ lý vụ án của BLTTDS”

2. HD chương XIII “hòa giải và chuẩn bị xét xử” của BLTTDS

3. HD chương XIV “Phiên tòa sơ thẩm” của BLTTDS

4. HD Các mẫu văn bản tố tụng

153

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

3. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

4. Chi phí hợp lý

5. Nghĩa vụ chứng minh của các đương sự

6. Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

4. Thời gian hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm (Điều 612 BLDS)

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA (ĐIỀU 623 BLDS)
1. Xác định nguồn nguy hiểm cao độ

2. Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

178

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự

1. HD về chương XV “Tính chất của xét xử phúc thẩm và kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm”

2. HD về chương XVI “Chuẩn bị xét xử phúc thẩm”

3. HD về chương XVII “Thủ tục xét xử phúc thẩm

4. Các mẫu văn bản tố tụng

192

Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12  ngày 27/9/2007 về việ giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của BLTTDS từ ngày 01 tháng 11 năm 2007 cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã.

212

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 hướng dẫn áp dụng một số Quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

1. Những quy định chung

2. Án phí trong vụ án hình sự

3. Án phí trong vụ án dân sự

4. Án phí trong vụ án hành chính

220

Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

1. Hướng dẫn về chứng cứ chứng minh

2. Các mẫu văn bản tố tụng liên quan đến chứng minh và chứng cứ

232

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “những quy định BLTTDS sửa đổi, bổ sung 2011, đồng thời ban hành một số mẫu văn bản như: Bản án, giấy chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

255

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai
“Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”
của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung
theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Hướng dẫn phẩn thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”, đồng thời ban hành một số mẫu áp dụng trong tố tụng dân sự như: Đơn khởi kiện, Giấy báo nhận đơn khởi kiện, Thông báo trả lại đơn khởi kiện, …

281

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Người có quyền kháng cáo

3. Đơn kháng cáo

4. Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị

5. Kiểm tra đơn kháng cáo

6. Kháng cáo quá hạn

7. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

8. Thông báo về việc kháng cáo

9. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

10. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị

11. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị

12. Về thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

13. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

14. Chuyển hồ sơ vụ án cho VKS nghiên cứu

15. Phạm vi xét xử phúc thẩm

16. Về hoãn phiên toà phúc thẩm

17. Chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm

18. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm

19. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm

20. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm

21. Các mẫu văn bản tố tụng

253

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Xác định thẩm quyền

3. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu

4. Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được

5. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài quy định tại Điều 7 Luật TTTM

6. Mất quyền phản đối

7. Về thỏa thuận trọng tài

8. Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc

9. Thay đổi Trọng tài viên

10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

11. Về đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng

12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

13. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

14. Căn cứ hủy phán quyết trọng tài

15. Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

16. Lệ phí Tòa án liên quan đến Trọng tài

17. Ban hành các mẫu văn bản tố tụng

371

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

1. Án lệ và giá trị pháp lý của án lệ

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ

3. Rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ

4. Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ

5. Hội đồng tư vấn án lệ

6. Thông qua án lệ

7. Công bố án lệ

8. Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử

9. Huỷ bỏ, thay thế án lệ

404

Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

– Hướng dẫn các trường hợp áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13.

– Hướng dẫn trường hợp áp dụng thời hiệu tại Điều 159 và Điểm h Khoản 1 Điều 192 của BLTTDS số 24/2004/QH11

– Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan

413

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 06/2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

1. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính

2. Áp dụng pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày 01-7-2016

3. Áp dụng pháp luật về án phí để giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

4. Áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính

5. Áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình

416

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản

1. HD về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài

2. HD về vụ việc phá sản có tính chất phức tạp

3. HD về tham khảo quyết định giải quyết phá sản trước đó trong vụ việc phá sản tương tự

4. HD về biện pháp khẩn cấp tạm thời

420

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Biểu mẫu trong tố tụng:

– Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

– Biên bản lấy lời khai của đương sự

– Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

– …

434

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

1. HD về người khởi kiện không có quyền khởi kiện

2. HD về chưa có đủ điều kiện khởi kiện của pháp luật quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 192 BLTTDS 2015

3. HD về vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

4. HD về địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vu liên quan

5. HD xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

6. HD quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

439

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

1. Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

2. Tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được giải quyết theo thủ tục rút gọn

3. Đơn khởi kiện, nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thủ tục rút gọn

4. Về thỏa thuận nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, tranh chấp “không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài”

5. Ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng

6. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

7. Về tài sản bảo đảm

8. Điều khoản chuyển tiếp

446

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Biểu mẫu trong tố tụng dân sự:

– Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

– Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự,…

453

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

1. Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng

2. Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng

3.  Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005

4.  Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015

5. Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian chậm trả

6.  Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng

7. Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

8. Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định

9. Điều chỉnh lãi, lãi suất

10.  Xác định lãi suất trung bình

11.  Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản

12. Quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án

542

Thông báo số 15/TB-HĐTP ngày 05 tháng 06 năm 2019 về việc đính chính Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soát xét nên Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có sai sót về kỹ thuật, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông báo đính chính nội dung:

1. Đính chính Ví dụ 2 điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP;

2. Đính chính điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP.

551

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

1. Án lệ

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ

3. Đề xuất bản án, quyết định để phát triển thành án lệ

4. Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ

5. Hội đồng tư vấn án lệ

6. Thông qua án lệ

7. Công bố án lệ

8. Áp dụng án lệ trong xét xử

9. Bãi bỏ án lệ

10. Thủ tục bãi bỏ án lệ

11. Các biểu mẫu

552

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

1. HD xác định thành viên dòng họ

2. HD Quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ

3. HD Đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

4. HD Địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

5. HD Nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

560

LINK TẢI: TỔNG HỢP 32 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ (TỪ NĂM 1990 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2020)

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội

Luật sư tại Phú Quốc

65 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan