Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / TOÀN TẬP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM HIỆN HÀNH (2884 trang,168 văn bản)

TOÀN TẬP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM HIỆN HÀNH (2884 trang,168 văn bản)

Các thành viên của FDVN tiếp tục chia sẻ bộ tài liệu gồm 2884 trang tài liệu TOÀN TẬP HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM HIỆN HÀNH với mục đích chia sẻ để tham khảo, học tập.

MỤC LỤC I.

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

2. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản

3. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng

4. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, Quản lý sử dụng nhà và công sở

5. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

6. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 04 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

7. Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 09 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

8. Văn bản hợp nhất thông tư số 04/VBHN-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

9. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng

10. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 quy định một số điều của nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

11. Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có về điều kiện đầu tư kinh doanh do bộ xây dựng ban hành

12. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

13. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

14. Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng

15. Công văn số 30/BXD-QLN ngày 16 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thực hiện điều 56 luật kinh doanh bất động sản do bộ xây dựng ban hành

16. Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

17Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 v/v đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xây dựng

18.Báo cáo số 69/BC_BXD ngày 28 tháng 09 năm 2009 v/v ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản

19. Quyết định số 378_QĐ-BXD ngày 14 tháng 03 năm 2008 vv công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

II. PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

1. Văn bản hợp nhất luật nhà ở 2019 số 09/VBHN ngày 04 tháng 07 năm 2019

2. Luật nhà ở số 65/2014-QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

3. Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2019 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của nghị định 99/2015/-NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật nhà ở

4. Nghị định số140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ

5. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
6. Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

7. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

8. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn luật nhà ở

9. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dưng

10. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trí công trình xây dựng

11. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng

12. Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

13. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 vv quy định viêc phân hạng và công nhận hạn chung cư

14. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi 1 số thông tư về nhà chung cư

15. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 qđ chi tiết một số điều của nđ số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường

16. Thông tư số139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2016 miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho cđt khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền

17. Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 08 năm 2016 quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được

18. Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật nhà ở và nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật nhà ở

19. Thông tư số 21/2016/TT-BXĐ ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

20. Thông tư số 20/2016/TT-BXĐ ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

21. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

22. Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

23. Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

24. Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

25. Thông tư số 05/2015/TT-BXĐ ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

26. Thông tư số 37/2009/TT-BXĐ ngày 01 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

27. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của chính phủ trong trung hạn

28. Quyết định số18/2018/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2018 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP

29. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2017 lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của chính phủ

30. Quyết định số 27/2015/QD-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2016 về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

31. Quyết định số 2127/QD-TTG ngày 30 tháng 11 năm 2011 về phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

32. Quyết định số 17/2008/QD-TTG ngày 28 tháng 01 năm 2008 V/v ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

33. Bộ xây dựng ban hàng số 1436/BXD-QLN ngày 30 tháng 06 năm 2015 vv thực hiện luật nhà ở số 65/2014/QH13 và luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

34. Pháp lệnh nhà ở năm 1991 ngày 06 tháng 04 năm 1991

III. PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG

1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014

2. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016

3. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

5. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

6. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

7. Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

8. Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

9. Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

10. Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

11. Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng

12. Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

13. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

14. Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

15. Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

16. Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hƣớng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

17. Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
18. Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

19. Thông tư 09/2016/TT-BXD 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

20. Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

21. Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 19 tháng 06 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

22. Thông tư 13/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

23. Thông tư 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại việt nam

24. Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

25. Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

26. Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

27. Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2016 sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

28. Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

29. Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

30. Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

31. Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

32. Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn NĐ 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường Bất động sản

33. Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

34. Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

35. Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

36. Thông tư 03/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

37. Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 39 tháng 03 năm 2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

38. Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 04 năm 2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

39. Thông tư số 02/2019/TT-BXD Ngày 01 tháng 07 năm 2019 hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ xây dựng

40. Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 08 năm 2019 sửa đổi thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

41. Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

42. Quyết định 1134/QD-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

43. Quyết định 79/QD-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

IV. PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

1. Luật đất đai 2013 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

3. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Quy định về giá đất

4. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

5. Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

6. Nghị định 47-2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

7. Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

8. Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

9. . Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

10. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Về hồ sơ địa chính

11. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Về bản đồ địa chính

12. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 Về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

13. Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

14. Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 Về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

16. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 06 năm 2014 Về điều tra, đánh giá đất đai

17. Thông tư 36/014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

18. Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

19. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

20. Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 03 năm 2015 về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

21. Thông tư TT 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2015 hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

22. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

23. Thông tư 161/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất

24. Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

25. Thông tư 18_2016_TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thực hiện nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
26. Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 04 năm 2016 Quy định việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

27. Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 Sửa đổi thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

28. Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

29. Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02 tháng 08 năm 2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất.

30. Thông tư 33_2017_TT-BTNMT ngày 29 tháng 09 năm 2017 về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai

31. Thông tư 53/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 về quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

32. Thông tư TT 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

33. Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ Tài nguyên & Môi trường

34. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

35. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 quy định tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

36. Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 06 năm 2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

37. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2016 về việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

38. Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2016 quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

39. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

40. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông tư quy định về hồ sơ địa chính

41. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014-NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP

42. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

43. Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

44.Quyết định 703/QD-TCQLDD ngày 14 tháng 12 năm 2011 về sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

45. Quyết định 1989/QD-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2014 đính chính thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

46. Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm 2007 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

V. PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

2. Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp

4. Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 về công bố thông tin doanh nghiệp cả nước

5. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp

6. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn một số điều của luật đầu tư

7. Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế hoạch và đầu tư

8. Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

9. Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn cấp mã doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

10. Thông tư 04/2016/TT-BKHDT ngày 17 tháng 5 năm 2016 quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đkdn xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp

11. Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

12. Thông tư 81/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2018 sửa đổi Thông tư 83/2016/TTBTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và NĐ 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

13. Chỉ thị 27/CT-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư

VI. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

2. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012

3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008

4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013

5. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010

6. Luật phí và lệ phí 2015 số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

7. Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8. Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ

9. Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

11. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

12. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 hướng dẫn thi hành NĐ số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

13. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

VII. BỘ LUẬT DÂN SỰ

HTFIEL TẢI VỀ TẠI ĐÂY HTF

Bài viết liên quan