Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khách sạn như thế nào?

Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khách sạn như thế nào?

Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với khách sạn như thế nào?

Tôi có dự định kinh doanh khách sạn 60 phòng. Tuy nhiên, do quy mô khách sạn tôi quá lớn do đó cần phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mong Qúy công ty hướng dẫn tôi về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Trả lời:

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Anh/Chị, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty Luật FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại mục 9 Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ngày 01/4/2015 những khách sạn có quy mô lớn hơn 50 phòng buộc phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khi đó, Anh/chị thực hiện đánh giá tác động môi trường với trình tự sau:

Thứ nhất, về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Điều 12, Điều 13 Nghị định 18/2015/ND-CP)

  1. Đơn vị thực hiện

Pháp luật quy định có 02 hình thức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Anh/Chị tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện. Dù áp dụng theo hình thức nào thì cũng phải đảm bảo đủ các điều kiện:

– Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.

– Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;

– Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

  • Trường hợp Anh/chị tự thực hiện thì Anh/chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vềkết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Trường hợp Anh/chị thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước Anh/chị và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  1. Tham vấn ý kiến của các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, Anh/chị phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện có khách sạn, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

Quy trình tham vấn ý kiến của UBND cấp xã nơi xây dựng khách sạn được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP:

a) Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản phản hồi trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Riêng đối với việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp cộng đồng.

  1. Nội dung, hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Được thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Thứ hai, về việc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sau khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Anh/chị có trách nhiệm gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan có thẩm quyền.

Thẩm quyền:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khách sạn. (Điểm d Khoản 1 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP)

Hồ sơ đề nghị thẩm định: (Điều 6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

  1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  2. Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, Anh/chị phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  3. Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Bước 2: (Khoản 3 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Điều 8 Thông tư 27/2015 /TT-BTNVMT)

Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất bảy (07) thành viên. Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động sau đây:

a) Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận;

b) Lấy mẫu phân tích kiểm chứng;

c) Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.

Bước 3: (Điều 9 Thông tư 27/2015 /TT-BTNVMT)

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:

  • Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với hình thức, số lượng đủ để gửi tới các bên liên quan theo quy định pháp luật, kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

Bước 4: (Điều 9 Thông tư 27/2015 /TT-BTNVMT)

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến, cơ quan thẩm định có trách nhiệm:

a) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

b) Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 5: Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi xác nhận đến chủ dự án.

Thời gian:

– Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Khoản 2 Điều 8 Thông tư 27/2015 /TT-BTNVMT).

– Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. (Khoản 2 Điều 9 Thông tư 27/2015 /TT-BTNVMT).

– Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/Chị.

Theo CVPL: Trương Hồng Vỹ.

Công ty Luật TNHH FDVN.

Bài viết liên quan