Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO SỐ 80/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO SỐ 80/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Ngày 13 tháng 04 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, có Thông báo số 80/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online