Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 71/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI”

THÔNG BÁO SỐ 71/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI”

  • Ngày 17 tháng 04 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 71/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

THÔNG BÁO SỐ 71/TB-VKSTC

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM CÓ VI PHẠM BỊ HỦY ÁN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Bài viết liên quan