Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 70/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC HẬU QUẢ”

THÔNG BÁO SỐ 70/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC HẬU QUẢ”

  • Ngày 17 tháng 04 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ, phúc thẩm chỉ căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai do một bên cung cấp đã chấp nhận yêu cầu của người khời kiện; áp dụng chưa đúng quy định pháp luật để để giải quyết vụ án.

THÔNG BÁO SỐ 70/TB-VKSTC

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM CÓ VI PHẠM BỊ HỦY ÁN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online