Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 48/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÔNG BÁO SỐ 48/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  • Ngày 16 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành thông báo số 48/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm trong hoạt đông kiểm sát thi hành án dân sự

NHỮNG VI PHẠM CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Không kịp thời xác minh hoặc không xác minh điều kiện thi hành án; không tiến hành xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác của người phải thi hành án; không tiến hành xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng; không xác minh rõ chủ sở hữu tài sản trước khi kê biên, xử lý tài sản để thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Không yêu cầu người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản nộp cho Cơ quan THADS khi kê biên, xử lý tài sản, dẫn đến có trường hợp Ngân hàng vẫn giải chấp, trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đương sự;
  • Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người liên quan; cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án không đúng, vượt quá tài sản đươc tuyên trong bản án; chậm hoặc không lập biên bản ghi nhận ý kiến của đương sự về việc thỏa thuận về giá hoặc tổ cức thẩm định giá; chậm ký hợp đồng thẩm định giá, hợp đồng bán đấu giá (cá biệt có vụ việc kéo dài nhiều năm)…;
  • Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ tài liệu về bán đấu giá tài sản thi hành án; trong hồ sơ thi hành án hầu như không có hóa đơn, chứng từ chi phí thực tế, hợp pháp, hợp lệ của tổ chức đấu giá trong việc bán đấu giá tài sản thi hành án.

THÔNG BÁO SỐ 48/TB-VKSTC

TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

Thông báo số 33/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, “Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ CHIA DI SẢN THỪA KẾ”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP THỪA KẾ

Thông báo số 74/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án Tranh chấp chia tài sản chung và chia thừa kế.

 Thông báo số 76/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp phân chia di sản”

Thông báo số 10/TB-VKS-VP Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, chia tài sản sau ly hôn, thừa kế”

Thông báo số 15/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: YÊU CẦU HUỶ GCNQSDĐ; TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: “TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU, THỪA KẾ TÀI SẢN VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN”

Bài viết liên quan