Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 31/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY VỐN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CAM KẾT GIỮ CHỖ NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO SỐ 31/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY VỐN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CAM KẾT GIỮ CHỖ NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 18 tháng 5 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo số 31/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay vốn, tranh chấp hợp đồng cam kết giữ chỗ nhận quyền sử dụng đất”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Trong vụ án Tranh chấp hợp đồng vay vốn, tranh chấp hợp đồng cam kết giữ chỗ nhận quyền sử dụng đất, Tòa án cấp cao hủy Bản án phúc thẩm để đương sự các bên có điều kiện thỏa thuận lại về việc có thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng, làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận về mức hỗ trợ.

Link PDF: Thông báo số 31/TB-VC2-V2

Bài viết liên quan