Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 271/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP LÀM GIẢ CON DẤU, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỂ CHE GIẤU HÀNH VI PHẠM TỘI KHÁC

THÔNG BÁO SỐ 271/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP LÀM GIẢ CON DẤU, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỂ CHE GIẤU HÀNH VI PHẠM TỘI KHÁC

  • Ngày 19 tháng 12 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, ban hành thông báo số 271/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về việc xử lý trường hợp làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để che giấu hành vi phạm tội khác

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Đà Nẵng không làm rõ các hành vi có dấu hiệu phạm tội, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm ở Vụ án này.

 

THÔNG BÁO SỐ 271/TB-VKSTC

Bài viết liên quan