Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 23/TB-VC1-KDTM RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VỀ TRANH CHẤP THÀNH VIÊN CÔNG TY

THÔNG BÁO SỐ 23/TB-VC1-KDTM RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VỀ TRANH CHẤP THÀNH VIÊN CÔNG TY

Ngày 29 tháng 5 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hanh Thông báo số 23/TB-VC1-KDTM, Rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp thành viên công ty

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Bản án sơ thẩm vi phạm trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ để xác định tỷ lệ % cổ phần trong, của đương sự, chưa xem xét vốn thực góp của các thành viên sáng lập công ty.
  • Tòa án không tiến hành thu thập chứng cứ, không tiến hành định giá tài sản khi giải quyết vụ án.

THÔNG BÁO SỐ 23/TB-VC1-KDTM

Bài viết liên quan