Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 21/TB-VC2-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO SỐ 21/TB-VC2-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  • Ngày 22 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án mà đã tuyên bác đơn khởi kiện làm ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.

THÔNG BÁO SỐ 21/TB-VC2-HC

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

CÔNG VĂN SỐ 1120/VKSTC-V14 TỔNG HỢP, GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ, VIỆN KIỂM SÁT CÁC CẤP NĂM 2020 – 2022
TỔNG HỢP 13 BẢN ÁN VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BẢO ĐẢM VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI”
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM CÓ VI PHẠM BỊ HỦY ÁN

 

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online