Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 14/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

THÔNG BÁO SỐ 14/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

  • Ngày 06 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, ban hành Thông báo số 14/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp hợp đồng giao khoán, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

THÔNG BÁO SỐ 14/TB-VC2-V2

TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

Thông báo số 33/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, “Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ CHIA DI SẢN THỪA KẾ”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online