Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO SỐ 13/TB-VC3-V2 RÚT KINH NGHIỆM CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH SƠ THẨM BỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYÊN HỦY, SỬA ÁN

THÔNG BÁO SỐ 13/TB-VC3-V2 RÚT KINH NGHIỆM CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH SƠ THẨM BỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TUYÊN HỦY, SỬA ÁN

Ngày 12 tháng 3 năm 2020 Viện kiểm sát cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 13/TB-VC3-V2 Rút kinh nghiệm các bản án, Quyết định dân sự, hôn nhân gia đình sơ thẩm bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa án năm 2019
Chi tiết tại file đính kèm: SỐ 13/TB-VC3-V2

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online