Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 110/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

THÔNG BÁO SỐ 110/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  • Ngày 30 tháng 5 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 110/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình
  • Hội đồng thẩm phán tòa án cấp cao, hủy bản án phúc thẩm, bản án sơ thẩm không chính xác.

THÔNG BÁO SỐ 110/TB-VKSTC

Bài viết liên quan