Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 102/TB-VKSTC-V7 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HỦY BẢN ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM LẠI

THÔNG BÁO SỐ 102/TB-VKSTC-V7 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HỦY BẢN ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM LẠI

  • Ngày 22 tháng 05 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Thông báo số 102/TB-VKSTC-V7 ngày 22 tháng 05 năm 2023 Rút kinh nghiệm vụ án hình sự Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tối cao hủy Bản án hình sự phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại.

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi không đúng theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO SỐ 102/TB-VKSTC-V7

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online