Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 02/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT”

THÔNG BÁO SỐ 02/TB-VC1-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT”

Ngày 21 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất; yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng, bồi thường thiệt hại và hủy quyết định hành chính cá biệt”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm trong việc xác định tư cách tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ giải quyết chưa triệt để vụ án dẫn đến bản án tuyên xử không chính xác.

THÔNG BÁO SỐ 02/TB-VC1-V2

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM CÓ VI PHẠM BỊ HỦY ÁN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TỔNG HỢP 230 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ – TỐ TỤNG DÂN SỰ (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

TỔNG HỢP 151 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2022)

Thông báo số 33/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, “Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ CHIA DI SẢN THỪA KẾ”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP THỪA KẾ

Thông báo số 74/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án Tranh chấp chia tài sản chung và chia thừa kế.

 Thông báo số 76/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp phân chia di sản”

Thông báo số 10/TB-VKS-VP Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, chia tài sản sau ly hôn, thừa kế”

Thông báo số 15/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: YÊU CẦU HUỶ GCNQSDĐ; TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: “TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU, THỪA KẾ TÀI SẢN VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN”

Bài viết liên quan