Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / THÔNG BÁO SỐ 01/TB-VC1-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO SỐ 01/TB-VC1-HC RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  • Ngày 15 tháng 03 năm 2023 Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội, ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và đánh giá chứng cứ, xác định thời hiệu khởi kiện, dẫn đến đình chỉ giải quyết vụ án không đúng quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO SỐ 01/TB-VC1-HC

BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

TỔNG HỢP 94 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH (TỪ NĂM 2015 ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ VI PHẠM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BẢN ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM CÓ VI PHẠM BỊ HỦY ÁN

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

 

Bài viết liên quan