Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ TỘI “GIẾT NGƯỜI”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN VỀ TỘI “GIẾT NGƯỜI”

Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Viện kiểm sát tối cao, có Thông báo số 03/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm vụ án Thái Minh Thiện phạm tội “Giết người” ở Tiền Giang.

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Bài viết liên quan