Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

– Hộ dân, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi đất không còn đất để sản xuất nông nghiệp ổn định đời sống; Dù không thuộc đối tượng trực tiếp được bồi thường nhưng lại là người trực tiếp sử dụng đất. Thì phải được hỗ trợ tiền đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 2 điều 83, khoản 1 điều 84 luật đất đai; Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và khoản 1 điều 2 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết tại: Thông báo số 10/TB-VC2-V3  của VKSCC TẠI ĐÀ NẴNG

Bài viết liên quan