Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ XÁC ĐỊNH THIẾU NGƯỜI THỪA KẾ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ XÁC ĐỊNH THIẾU NGƯỜI THỪA KẾ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Ngày 26 tháng 05 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại hà Nội ra thông báo số 28/TB-VC1-V4 Rút kinh nghiệm về xác định thiếu người thừa kế trong vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM

  • Tòa án cấp sơ thẩm xác định thiếu người tham gia người tố tụng, thiếu người thừa kế.

Thông báo số 28/TB-VC1-V4

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online