Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày 05/10/2020, VKSND tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 188/TB-VKS, trong đó có nội dung đáng chú ý sau:

Vụ 1: Trong quá trình thực hiện thủ tục thi hành án, Chấp hành viên chưa tiến hành tống đạt Quyết định thi hành án dân sự số 91/QĐ-CTHADS và Quyết định chưa có điều kiện thi hành án cho Đoàn Văn Út là vi phạm Điều 39 Luật THADS năm 2014. Mặc khác, chấp hành viên chưa tiến hành làm việc với Đoàn Văn Út dẫn tới Út chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ của người thi hành án về kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án. Thể hiện Chấp hành viên xác minh chưa đầy đủ, đã vi phạm điểm b khoản 4 Điều 44 Luật THADS 2014.

Vụ 2: Chấp hành viên tiến hành xác minh chưa đầy đủ, chưa làm rõ điều kiện thi hành án của ông Mạc, dẫn tới ông Mạc chưa thực hiện được quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án về kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án.

LINK TẢI: Thông báo rút kinh nghiệm số 188/TB-VKS

#luatsutaidanang

#luatsudanang

#dichvuphaplytaidanang

#legalserviceindanang

#legalserviveforexpat

#lawyerindanang

#dananglawyer

#foreigners

#legalserviceforforeigners

 

Bài viết liên quan