Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM: TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

Ngày 12/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 84/TB-VC1-V4, trong đó có nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

Theo báo cáo của UBND phường A, diện tích 340,4m2 đất thu hồi không phải hoàn toàn của hai cụ mà có cả phần đất của bà C và ông Q. Quá trình giải quyết vụ án, Toà án cấp sơ thẩm chưa yêu cầu các đương sự cung cấp chứng từ hoặc tiến hành thu thập chứng cứ để làm rõ các mâu thuẫn đã nêu trên. Toà án cấp sơ thẩm cũng chưa thu thập bản đồ địa chính đo đạc đất đai qua các thời kỳ, hồ sơ thu hồi đất, kiểm đếm đất đai và tài sản trên thửa đất thu hồi… mà đã cho rằng 340,4m2 đất này vẫn là của cụ C và cụ T và công nhận Bản Di chúc ngày 01/01/2010 có hiệu lực là chưa đủ cơ sở vững chắc.

LINK TẢI: Thông báo rút kinh nghiệm số 84/TB-VC1-V4

#luatsutaidanang

#luatsudanang

#dichvuphaplytaidanang

#legalserviceindanang

#legalserviveforexpat

#lawyerindanang

#dananglawyer

#foreigners

#legalserviceforforeigners

Bài viết liên quan