Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI: “YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI: “YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG”

Ngày 09 tháng 3 năm 2020 Viện kiểm sát tối cao ban hành Thông báo số 160/TB-VKSTC. Thông báo rút kinh nghiệm kiểm sát giải quyết việc kinh doanh, thương mại: Về “yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội cỏ đông”

Xem file đính kèm: thông báo số 160/TB-VKSTC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online