Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

Ngày 09 tháng 3 năm 2020 Viện kiểm sát tối cao ban hành Thông báo số 159/TB-VKSTC, Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết đối với vụ án hành chính.
“Khiếu kiện Quyết định hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại trong trường hợp bồi thường, hỗ trợ đất bị thu hồi. ‘
Chi tiết tại file đính kèm: Thông báo số 159/TB-VKSTC

Bài viết liên quan