Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SỔ TAY PHÁP LÝ MỘT SỐ QUYỀN VỀ NHÂN THÂN VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

SỔ TAY PHÁP LÝ MỘT SỐ QUYỀN VỀ NHÂN THÂN VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

LỜI GIỚI THIỆU Thời gian qua, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn quan tâm, không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn trọng, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, trong đó có quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, quan hệ cụ thể, việc tiếp cận, thực hiện quyền này vẫn còn chưa thực sự hiệu quả. Để khắc phục một phần bất cập nêu trên, góp phần nâng cao nhận thức của những nhóm người dễ bị tổn thương, các chủ thể khác trong xã hội, bổ sung nguồn tài liệu tham khảo cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có liên quan, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp và dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (Bộ Tư pháp) phối hợp với các chuyên gia thực hiện việc biên soạn “Sổ tay pháp lý một số quyền về nhân thân và tài sản của các nhóm ngƣời dễ bị tổn thƣơng”.

Nội dung Sổ tay chỉ tập trung vào một số quyền cơ bản về nhân thân, tài sản của cá nhân có ảnh hưởng nhiều đến nhóm người khuyết tật; người nhiễm HIV/AIDS; người nghiện ma túy; người đồng tính – song tính – chuyển giới – liên giới tính (LGBTI); người thuộc dân tộc thiểu số; người bị mất, bị hạn chế NLHVDS, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là nhóm người dễ bị tổn thương). Với phạm vi như vậy, Sổ tay chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (Bộ Tư pháp) và các chuyên gia tham gia biên soạn rất mong nhận được góp ý của độc giả.

Mời tải sách ở file đính kèm:
SỔ TAY NGHIỆP VỤ VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ TÀI SẢN

Bài viết liên quan