Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Sổ tay hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh dành cho doanh nghiệp

Sổ tay hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh dành cho doanh nghiệp

Sổ tay hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh dành cho doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Sổ tay”) là tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng và thực hiện chính sách, chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh tại doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro pháp lý liên quan đến các vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Khuyến khích doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ pháp luật cạnh tranh trên cơ sở hiểu biết rõ về rủi ro khi tham gia, thực hiện hành vi vi phạm và lợi ích của việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh;

Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật cạnh tranh thông qua việc làm rõ bản chất, nội dung, phương thức, yêu cầu tối thiểu và hướng dẫn quy trình để xây dựng, thực hiện chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh phù hợp với điều kiện và đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Ấn phẩm của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dung – bộ Công thường, được sự hỗ trợ của tổ chức JICA Nhật Bản

Linh sổ tay: Sổ tay hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh dành cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online