Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SỞ HỮU CHỒNG CHÉO GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ THỂ CHẾ

SỞ HỮU CHỒNG CHÉO GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ THỂ CHẾ

Trân trọng giới thiệu một ấn phẩm của CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT, SỞ HỮU CHỒNG CHÉO GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ THỂ CHẾ.

Mời tải về theo link đính kèm:

Sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online