Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / SÁCH HAY: KHẢO LUẬN THỨ HAI VỀ CHÍNH QUYỀN – CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ

SÁCH HAY: KHẢO LUẬN THỨ HAI VỀ CHÍNH QUYỀN – CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ

FDVN trân trọng giới thiệu cuốn sách: KHẢO LUẬN THỨ HAI VỀ CHÍNH QUYỀN – CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ của tác giả John Locke – một trong những triết gia vĩ đại nhất Châu Âu thế kỷ XVII.

Khảo luận thứ hai về chính quyền, với tựa phụ là “Luận về nguồn gốc, phạm vi và mục đích chân chính của chính quyền dân sự”, là nơi Locke trực tiếp đưa ra học thuyết của mình về Nhà nước. Những kiến giải của Locke dựa trên phương án chung của triết học chính trị thế kỷ XVII và XVIII, là quan niệm về các quyền tự nhiên và khế ước xã hội.

Theo Locke, Thượng đế tạo tác ra con người, và họ là sở hữu của Ngài. Mục đích chính mà đấng tạo hóa tạo ra chúng ta, với tư cách giống loài với tư cách cá nhân, là sống còn, nên: “không thể giả định bất kỳ sự lệ thuộc nào giữa những con người chúng ta, nghĩa là có thể trao quyền cho ta đi hủy diệt người khác, hoặc như thể chúng ta được tạo ra là để cho người khác sử dụng, giống như những sinh vật ở hạng thấp kém hơn là dành cho việc sử dụng của chúng ta.”

Mời bạn đọc tải sách tại đây: KHẢO LUẬN THỨ HAI VỀ CHÍNH QUYỀN – CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online