Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / RÚT KINH NGHIỆM VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VÀ XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP DÂN SỰ

RÚT KINH NGHIỆM VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VÀ XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP DÂN SỰ

 

Ngày 18/3/2020 VKSNDTC ban hành Thông báo RKN số 205/TB-VKSTC về kiểm sát giải quyết vụ án hành chính. Theo đó, một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như sau:

1. Đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai mà người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh từ ngày 01/6/2006 đến ngày 01/7/2011 mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm tính từ ngày 01/7/2011 (Điều 3 Nghị quyết số: 56/2010/QH12 về thi hành Luật TTHC, Điều 4 NQ 01/2011/NQ-HĐTP của HĐTP TANDTC hướng dẫn Nghị quyết 56/2010/QH12 về thi hành Luật tố tụng hành chính).

2. Năm 2012, người khởi kiện đã khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án trong thời hiệu khởi kiện, nhưng Tòa án cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện nên trả lại đơn khởi kiện là lỗi của Tòa án làm cho đương sự không khởi kiện được đây là trở ngại khách quan theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP. Đến 2017 đương sự tiếp tục khởi kiện lại vụ án hành chính đó thì phải xem là còn thời hiệu khởi kiện.

3. Đương sự khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và hủy GCNQSDĐ thì Tòa án cần hướng dẫn đương sự rút đơn khởi kiện vụ án hành chính và làm đơn khởi kiện vụ án dân sự.

– Nếu đương sự, rút đơn khởi kiện hành chính và làm đơn khởi kiện dân sự thì Tòa án đình chỉ vụ án hành chính, giải quyết 02 quan hệ trên trong vụ án dân sự.

– Nếu đương sự không rút đơn khởi kiện hành chính mà nộp thêm đơn khởi kiện vụ án dân sự thì Tòa án tạm đình chỉ vụ án hành chính chờ kết quả giải quyết vụ án dân sự.

– Nếu đương sự không rút đơn khởi kiện vụ án hành chính, không nộp thêm đơn khởi kiện vụ án dân sự thì Tòa án tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự, thụ lý giải quyết vụ án hành chính theo quy định của LTTHC.

Chi tiết: Thông báo 18/3/2020 VKSNDTC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online