Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / NÓNG: Thu hồi toàn bộ QĐ tuyển cán bộ, công chức, VC sau 28/12/2017 không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện

NÓNG: Thu hồi toàn bộ QĐ tuyển cán bộ, công chức, VC sau 28/12/2017 không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện

Đây là nội dung mà Ban Bí Thư đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan , đơn vị có liên quan cần phải thưc hiện tại Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; cụ thể:

– Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng thì thực hiện theo 2 trường hợp.

Nếu được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vụ sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì cân nhắc xem xét.

Riêng trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải tham gia thi tuyển; nếu trúng tuyển, các chế độ chính sách được tính từ ngày được tuyển dụng trước đó.

Còn nếu không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.
Nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng thì thực hiện theo 2 trường hợp.

– Đối với những trường hơp tuyển dụng từ trước 28/12/2017 thì chỉ bị thu hồi khi đến hết ngày 31/12/2020 mà chưa hoàn thiên tiêu chuẩn, điều kiện.

Chi tiết kết luận: Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online