Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / [NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] Bản án hành chính hủy Quyết định hành chính vì áp giá thu tiền đất tái định cư sai thời điểm sai quy định

[NGHIÊN CỨU LUẬT MỖI NGÀY] Bản án hành chính hủy Quyết định hành chính vì áp giá thu tiền đất tái định cư sai thời điểm sai quy định

  1. Bản án hành chính hủy Quyết định hành chính vì áp giá thu tiền đất tái định cư sai thời điểm sai quy định

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Về nội dung khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Thanh H khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thành phố B về việc phê duyệt phương án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và hủy Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh H khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: giải tỏa khu đất thuộc lô R, đường N, phường T, thành phố B; với lý do các Quyết định nêu trên của UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt và tính giá đất cụ thể để tính thu tiền đất tái định cư của Bà là 33.000.000 đồng/m2, trong khi tại Quyết định 5462/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố B về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà H đã quy định áp dụng theo giá đất đã phê duyệt tại Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk (có giá khoản 22.000.000 đồng/m2).

[2] Xét kháng cáo:

Ngày 08-9-2010, UBND thành phố B ban hành Quyết định số 2728/QĐ- UBND về việc thu hồi 150,6m2 đất của hộ bà Nguyễn Thị Thanh H sử dụng tại phường T để giải tỏa theo quy hoạch lô R, khu dân cư đường N, phường T và Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà H.

Ngày 21/8/2018, UBND thành phố B ban hành Quyết địmh số 5460/QĐ- UBND về việc điều chỉnh thu hồi đất tại Quyết định 2728/2010/QĐ-UBND. Cùng ngày 21/8/2018, UBND thành phố B ban hành Quyết định 5462/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà H, theo đó hộ bà H được bồi thường về đất tổng số tiền 980.000.000 đồng; khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu tiền sử dụng đất 560.000.000 đồng, ngoài ra còn bồi thường về nhà, vật kiến trúc, về phương án tái định cư hộ bà H được giao 01 thửa đất ở tại vị trí quy hoạch phân lô R, đường N, phường T, thành phố B; giá đất để thu tiền sử dụng đất tái định cư áp dụng theo giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3561/QĐ- UBND ngày 29/11/2016.

Bà H đã khởi kiện Quyết định số 5460/QĐ-UBND và Quyết định 5462/QĐ- UBND của UBND thành phố B. Tại Bản án đã có hiệu lực pháp luật số 53/2019/HC-ST ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, hủy một phần Quyết định số 5462/QD- UBND về phần khấu trừ số tiền sử dụng đất 560.000.000 đồng. Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1898/QĐ- UBND chỉ điều chỉnh phần khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất từ 560.000.000 đồng thành 00 đồng đối với hộ H (theo đúng quyết định của Bản án số 53). Như vậy, đối với phần phương án tái định cư và giá đất ở để thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho hộ bà H đã được phê duyệt tại Quyết định 5462/QĐ-UBND của UBND thành phố B được giữ nguyên.

Ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3213/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện giao đất tái định cư cho hộ bà H.     Ngày 21/5/2021, UBND thành phố B ban hành Quyết định số 3553/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ bà H được giao thửa đất sổ 274, tờ bản đồ số 26, diện tích 100m2 tại khu dân cư đường N; giá đất để thu tiền sử dụng đất tái định cư căn cứ theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk là 33.000.000 đồng/m2.

Quyết định số 3213 đã căn cứ vào Quyết định số 39/2014/QD-UBND ngày 10/11/2014 và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Tại Điều 3 Quyết định số 39/2014/QD-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định: Giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư được xác định cùng thời điểm và thống nhất với nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”. Tại Điều 5 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định: “Trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Quyết định này”.

Như vậy, khi UBND thành phố B ban hành Quyết định phê duyệt phương án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà H phải áp dụng giá đất tại thời điểm và thống nhất với nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Phương án tái định cư và giá đất ở để thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho hộ bà H đã được phê duyệt và có hiệu lực thi hành theo Quyết định 5462/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố B.

Quyết định 5462/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố B về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà H đã được phê duyệt trước ngày Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực. Sau đó, UBND thành phố B lại tiếp tục căn cứ quy định của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND để áp dụng mức thu tiền sử dụng đất tái định cư của hộ bà H theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk là không phù hợp.

Từ những phân tích nhận định nêu trên, xét thấy Bản án sơ thẩm đã xử chấp nhận khởi kiện của bà H yêu cầu hủy Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thành phố B về việc phê duyệt phương án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và hủy Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh H khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: giải tỏa khu đất thuộc lô R, đường N, phường T, thành phố B là có căn cứ.

[3] Về án phí: Do không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, nên người kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 349 của Luật Tố tụng hành chính và khoản 2 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

[Nguồn: Bản án phúc thẩm số 55/2022/HC-PT Ngày 07/3/2022 của TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG]

Xem thêm các chia sẻ tài liệu pháp luật của chúng tôi tại các địa chỉ:

📣 Website: www.fdvn.vn hoặc www.fdvnlawfirm.vn

♥️ Fanpage and Group:

https://www.facebook.com/fdvnlawfirm

https://www.facebook.com/lawyersindanang

https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat

https://www.facebook.com/groups/saymengheluat

https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

🎵 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

🎵 FDVN trên Tik Tok: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

☎️ Kênh Telegram FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Xem file đính kèm toàn văn Bản án: Bản án phúc thẩm số 55/2022/HC-PT

Bài viết liên quan