Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
(Từ điển luật học trang 549; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)
——————————————-
Khả năng do pháp luật quy định cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác có quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự.
Năng lực pháp luật Tố tụng dân sự được coi là điều kiện đầu tiên để một chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tố tụng dân sự và có mối quan hệ mật thiết với năng lực pháp luật dân sự của chủ thể.
Năng lực pháp luật dân sự gắn liền với mỗi chủ thể, không bị hạn chế, tước đoạt. Khi quyền dân sự của chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể được tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của mình trước Tòa án. Tuy vậy, năng lực pháp luật trong tố tụng dân sự không phải là thuộc tính tự nhiên của chủ thể mà do pháp luật quy định.
Theo Khoản 1 – Điều 69 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và mất đi khi người đó chết. Năng lực pháp luật Tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức và các chủ thể khác có từ khi thành lập, được ho phép thành lập hoặc đăng ký thành lập và mất đi khi chấm dứt hoạt động.

Bài viết liên quan