Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Muốn thành lập Ban kiểm soát trong Công ty TNHH có 09 thành viên thì phải làm như thế nào?

Muốn thành lập Ban kiểm soát trong Công ty TNHH có 09 thành viên thì phải làm như thế nào?

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty tôi hiện đang có 09 thành viên góp vốn. Tôi xin hỏi là công ty tôi có thể thành lập Ban kiểm soát để quản lý hoạt động của công ty hay không? Ngoài ra, nếu được thành lập Ban kiểm soát thì tiêu chuẩn của Kiểm soát viên, số lượng Kiểm soát viên có bị giới hạn không?

Trả Lời:

Dựa trên yêu cầu của Quý khách cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, FDVN đưa ra ý kiến như sau:

Thứ nhất, về việc thành lập Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 tại Điều 55 về cơ cấu tổ chức quản lý công ty thì:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định

Như vậy, theo thông tin Anh (Chị) cung cấp thì công ty Anh (Chị) đang có 09 thành viên, chính vì vậy công ty không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát. Công ty có thể thành lập Ban kiểm soát nếu phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn và chế độ làm việc của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định.

Thứ hai, về tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.
  2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;
  3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Thứ ba, về số lượng của Kiểm soát viên:

Theo Khoản 1 Điều 82 Luật Doanh nghiệp 2014 thì số lượng kiểm soát viên sẽ do Công ty quyết định, không bị giới hạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/chị.

Theo CVPL: Nguyễn Thị Sương

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan