Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ 300 BỘ MẪU THUẾ, MẪU KÊ KHAI THUẾ NĂM 2021

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ 300 BỘ MẪU THUẾ, MẪU KÊ KHAI THUẾ NĂM 2021

Đây là bộ tài liệu 300 BỘ MẪU THUẾ, MẪU KÊ KHAI THUẾ NĂM 2021 mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại:  BỘ MẪU THUẾ, MẪU KÊ KHAI THUẾ NĂM 2021 Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

 

MẪU THÔNG TIN, HỒ SƠ KHAI THUẾ

 1. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức (01-ĐK-TCT).docx
 2. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho người phụ thuộc (20-ĐK-TCT).docx
 3. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc (20-ĐK-TH-TCT).docx
 4. Mẫu Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (08-MST).doc
 5. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế (10-MST).docx
 6. Mẫu Thông báo mã số thuế (11-MST).docx
 7. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân (12-MST).docx
 8. Mẫu Thông báo mã số thuế cá nhân (14-MST).docx
 9. Mẫu Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc (21-MST).docx
 10. Mẫu Thông báo MST của NPT ủy quyền đăng ký thuế (22-MST).docx
 11. Mẫu Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (01-KHBS).doc
 12. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho đơn vị pụ thuộc (02-ĐK-TCT).docx
 13. Mẫu Bảng kê các công ty con, công ty thành viên (BK01-ĐK-TCT).docx
 14. Mẫu Bảng kê các đơn vị phụ thuộc (BK02-ĐK-TCT).docx
 15. Mẫu Bảng kê địa điểm kinh doanh (BK03-ĐK-TCT).docx
 16. Mẫu Bảng kê các nhà thầu nước ngoài (BK04-ĐK-TCT).docx
 17. Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (BK05-ĐK-TCT).docx
 18. Mẫu Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân (BK06-ĐK-TCT).docx
 19. Mẫu Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc (03-ĐK-TCT-BK01).docx
 20. Mẫu Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài (04.1-ĐK-TCT-BK).docx
 21. Mẫu Thông báo vv người nộp thuế chuyển địa điểm (09-MST).docx
 22. Mẫu Văn bản đề nghị cấp lại GCN đăng ký thuế (13-MST).docx
 23. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh (03-ĐK-TCT).docx
 24. Mẫu Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế (15-BB-BKD).docx
 25. Mẫu Thông báo vv NNT không hoạt động tại đc đã đăng ký (16-TB-ĐKT).docx
 26. Mẫu Thông báo vv NNT ngừng hoạt động (17-TB-ĐKT).docx
 27. Mẫu Thông báo vv NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế (18-TB-ĐKT).docx
 28. Mẫu Thông báo vv khôi phục mã số thuế (19-TB-ĐKT).docx
 29. Mẫu Thông báo vv tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (23-ĐK-TCT).docx
 30. Mẫu Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (24-ĐK-TCT).docx
 31. Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (25-ĐK-TCT).docx
 32. Mẫu Thông báo vv đơn vị chủ quản không HĐ tại đc đã đăng ký (26-TB-ĐKT).docx
 33. Mẫu Thông báo chấp thuận, không chấp thuận TNHĐKD (27-TB-ĐKT).docx
 34. Mẫu Thông báo vv NNT hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (28-TB-ĐKT).docx
 35. Mẫu Thông báo vv yêu cầu NNT nộp HS chấm dứt hiệu lực MST (29-TB-ĐKT).docx
 36. Mẫu Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế (30-ĐK-TCT).docx
 37. Mẫu Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm (31-ĐK-TCT).docx
 38. Mẫu Văn bản đề nghị cấp GCNĐK thuế dành cho cá nhân (32-ĐK-TCT).docx
 39. Mẫu Thông báo vv tạm ngừng HĐKD theo đơn vị chủ quản (33-TB-ĐKT).docx
 40. Mẫu Thông báo vv tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng HĐKD (34-TB-ĐKT).docx
 41. Mẫu Thông báo vv chấm dứt hiệu lực theo đơn vị chủ quản (35-TB-ĐKT).docx
 42. Mẫu Thông báo vv xác nhận NNT hủy chuyển địa điểm (36-TB-ĐKT).docx
 43. Mẫu Thông báo vv khôi phục MST theo đơn vị chủ quản (37-TB-ĐKT).docx
 44. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho Bên Việt Nam nộp thay (04.1-ĐK-TCT).docx
 45. Mẫu Thông báo vv NNT không được khôi phục MST (38-TB-ĐKT).docx
 46. Mẫu Thông báo vv chuyển nghĩa vụ thuế của NNT (39-TB-ĐKT).docx
 47. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu (04.4-ĐK-TCT).docx
 48. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân không kinh doanh (05-ĐK-TCT).docx
 49. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương (05-ĐK-TH-TCT).docx
 50. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế dùng cho cơ quan ngoại giao (06-ĐK-TCT).docx

MẪU KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 1. Mẫu Tờ khai thuế GTGT (01-GTGT).xls
 2. Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02-GTGT).xls
 3. Mẫu Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (03-GTGT).doc
 4. Mẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số (04-GTGT).doc
 5. Mẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai (05-GTGT).doc
 6. Mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT (06-GTGT).doc
 7. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp (04-1-GTGT).doc
 8. Mẫu Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT (07-GTGT).doc
 9. Mẫu Tờ khai thuế GTGT TT26 (01-GTGT).xls
 10. Phụ lục Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương (01-7-GTGT).doc
 11. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (01-1-GTGT).doc
 12. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (01-2-GTGT).doc
 13. Mẫu Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (01-3 GTGT).xls
 14. Mẫu Bảng phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ (01-4A-GTGT).doc
 15. Mẫu Bảng phân bổ khấu trừ năm (01-4B-GTGT).doc
 16. Mẫu Bảng kê số thuế đã nộp tỉnh ngoại (01-5GTGT).doc
 17. Mẫu Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương (01-6-GTGT).xls
 18. Mẫu Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra (01-7-GTGT).doc

MẪU KHAI THUẾ TNDN

 1. Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A-TNDN).doc
 2. Phụ lục Chuyển lỗ (03-2-TNDN).doc
 3. Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi (03-3A-TNDN).doc
 4. Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi (03-3B-TNDN).doc
 5. Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi (03-3C-TNDN).doc
 6. Phụ lục Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (03-4-TNDN).doc
 7. Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS (03-5-TNDN).xls
 8. Phụ lục Báo cáo trích, sử dụng quỹ KH&CN (03-6-TNDN).doc
 9. Phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết (03-7-TNDN).doc
 10. Phụ lục Tính nộp thuế TNDN của DN có các CSSX hạch toán phụ thuộc (03-8-TNDN).xls
 11. Mẫu Tờ khai thuế TNDN dùng cho ĐVSN (04-TNDN).xls
 12. Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01B-TNDN).doc
 13. Mẫu Tờ khai thuế TNDN đối với TN từ chuyển nhượng vốn (05-TNDN).doc
 14. Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn (01-TNDN).docx
 15. Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước (02-TNDN).docx
 16. Mẫu Tờ khai thuế TNDN theo tỉ lệ % trên doanh thu (04-TNDN).xls
 17. Mẫu Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý (01-1-TNDN).xls
 18. Mẫu Tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS (02-TNDN).xls
 19. Mẫu Bảng kê chi tiết bên nhận chuyển nhượng BĐS (02-1-TNDN).doc
 20. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03-TNDN).xls
 21. Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1A-TNDN).doc
 22. Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1B-TNDN).doc
 23. Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1C-TNDN).xls

MẪU KHAI THUẾ TTĐB

 1. Mẫu Tờ khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt (01-TTDB).xls
 2. Mẫu Biên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt VPHC (C1-10-NS).docx
 3. Mẫu Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB (01-1-TTDB).doc
 4. Mẫu Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB (01-2-TTDB).doc
 5. Mẫu Bảng kê nộp thuế (01-BKNT).docx
 6. Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (C1-02-NS).docx
 7. Mẫu Biên lai thu phạt VPHC không in sẵn mệnh giá (03a1).docx
 8. Mẫu Biên lai thu phạt VPHC in sẵn mệnh giá (03a2).docx
 9. Mẫu Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá (03b1).docx
 10. Mẫu Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá (03b2).docx

MẪU KHAI, HOÀN, MIỄN, GIẢM THUẾ TNCN

 1. Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (02-KK-TNCN).doc
 2. Mẫu Tờ khai thuế TNCN (07-KK-TNCN).doc
 3. Mẫu Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (08-KK-TNCN).doc
 4. Mẫu Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (08A-KK-TNCN).doc
 5. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (08B-KK-TNCN).doc
 6. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (09-KK-TNCN).doc
 7. Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công (09-1-PL-TNCN).doc
 8. Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh (09-2-PL-TNCN).doc
 9. Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (09-3-PL-TNCN).doc

18  Phụ lục Thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (09-4-PL-TNCN).doc

 1. Mẫu Tờ khai thuế TNCN (11-KK-TNCN).doc
 2. Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (03-KK-TNCN).doc
 3. Mẫu thông báo nộp thuế TNCN (11-1-TB-TNCN).doc
 4. Mẫu Tờ khai thuế TNCN (12-KK-TNCN).doc
 5. Mẫu thông báo nộp thuế TNCN (12-1-TB-TNCN).doc
 6. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (13-KK-TNCN).doc
 7. Mẫu BK chi tiết chứng khoản đã chuyển nhượng trong năm (13-1-BK-TNCN).doc
 8. Mẫu Tờ khai thuế TNCN (14-KK-TNCN).doc
 9. Mẫu thông báo nộp thuế TNCN (14-1-TB-TNCN).doc
 10. Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (16-ĐK-TNCN).doc
 11. Mẫu Thông báo mã số thuế người phụ thuộc (16-1-TB-MST).doc
 12. Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ TNCN (17-TNCN).doc
 13. Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (04-2-TNCN).doc
 14. Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN (18-MGT-TNCN).doc
 15. Mẫu Tờ khai thuế TNCN (19 KK-TNCN).doc
 16. Mẫu Thư xác nhận thu nhập (20-TXN-TNCN).doc
 17. Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (21a-XN-TNCN).doc
 18. Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (21b-XN-TNCN).doc
 19. Mẫu Bản cam kết (23-CK-TNCN).doc
 20. Mẫu Tờ khai thuế TNCN (24-KK-TNCN).doc
 21. Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01-KK-BHĐC).doc
 22. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (02-KK-BHĐC).doc
 23. Phụ lục Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN của đại lý bảo hiểm (02-1-BK-BH).doc
 24. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05-KK-TNCN).doc
 25. Phụ lục Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN của mạng lưới bán hàng đa cấp (02-2-BK-ĐC).doc
 26. Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (01-KK-XS).doc
 27. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (02-KK-XS).doc
 28. Phụ lục Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN của đại lý xổ số (02-1-BK-XS).doc
 29. Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN TT92 (05-KK-TNCN).doc
 30. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN TT92 (05-QTT-TNCN).doc
 31. Mẫu Bảng kê TN chịu thuế và thuế TNCN có ký HĐLĐ (05-1-BK-TNCN).doc
 32. Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (05-1-BK-QTT-TNCN).doc
 33. Mẫu Bảng kê TN chịu thuế và thuế TNCN không ký HĐLĐ (05-2-BK-TNCN).doc
 34. Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (05-2-BK-QTT-TNCN).doc
 35. Mẫu Bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh (05-3-BK-TNCN).doc
 36. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (06-KK-TNCN).doc
 37. Mẫu BK chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN từ CNCK (06-1-BK-TNCN).doc

MẪU KHAI THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

 1. Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (01-TK-SDDPNN).doc
 2. Mẫu Thông báo nộp tiền sử dụng đất (02-TSDĐ).doc
 3. Mẫu Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (01-TMĐN).doc
 4. Mẫu Thông báo nộp tiền thuê đất (02-TMĐN).doc
 5. Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02-TK-SDDPNN).docx
 6. Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (03-TKTH-SDDPNN).doc
 7. Mẫu Thông báo nộp thuế (01-TB-SDDPNN).doc
 8. Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho tổ chức (01-SDNN).doc
 9. Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân (02-SDNN).doc
 10. Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho đất thu hoạch một lần (03-SDNN).doc
 11. Mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (04-SDNN).doc
 12. Mẫu Tờ khai tiền sử dụng đất (01-TSDĐ).doc

MẪU KHÁI PHÍ, LỆ PHÍ

 1. Mẫu Tờ khai phí bảo về môi trường (01-BVMT).doc
 2. Mẫu Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02-BVMT).doc
 3. Mẫu Tờ khai phí, lệ phí (01-PHLP).doc
 4. Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (02-PHLP).doc
 5. Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (01-LPTB).doc
 6. Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ (02-LPTB).doc
 7. Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (01-1-LPTB).doc

MẪU KHAI THUẾ NHÀ THẦU

 1. Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01-NTNN).doc
 2. Mẫu Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01-TBH).doc
 3. Mẫu Thông báo dự kiến (01-TBH-TB).doc
 4. Phụ lục Bảng kê các HĐTBH đã hoặc dự kiến ký kết (01-1-TBH-TB).doc
 5. Mẫu Thông báo chính thức (02-TBH-TB).doc
 6. Phụ lục Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm (02-1-TBH-TB).doc
 7. Mẫu Thông báo miễn giảm theo Hiệp định (01-HTQT).doc
 8. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02-NTNN).doc
 9. Phụ lục Bảng kê các nhà thầu nước ngoài (02-1-NTNN).doc
 10. Phụ lục Bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu (02-2-NTNN).doc
 11. Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (03-NTNN).doc
 12. Mẫu Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu (01-TNKDCK).doc
 13. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (04-NTNN).doc
 14. Mẫu Tờ khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài (01-HKNN).doc
 15. Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (01-1-HKNN).doc
 16. Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (01-2-HKNN).doc
 17. Mẫu Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài (01-VTNN).doc
 18. Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (01-1-VTNN).doc
 19. Phụ lục Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (01-2-VTNN).doc
 20. Phụ lục Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ (01-3-VTNN).doc

MẪU KHAI THUẾ KHOÁN VÀ CHO THUÊ TÀI SẢN

 1. Mẫu Tờ khai thuế khoán (01-THKH).doc
 2. Phụ lục Chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (01-1-THKH).doc
 3. Mẫu Tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT sử dụng hóa đơn lẻ (01A-KK-HĐ).doc
 4. Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03-THKH).doc
 5. Mẫu Thông báo nộp thuế (02-THKH).doc
 6. Mẫu Thông báo nộp bổ sung thuế (01-1-TB-HĐ).doc
 7. Mẫu Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản (01-KK-TTS).doc

MẪU KHAI THUẾ ĐỐI VỚI THỦY ĐIỆN

 1. Mẫu Tờ khai thuế GTGT (01-TĐ-GTGT).doc
 2. Mẫu Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXTĐ (01-1-TĐ-GTGT).doc
 3. Phụ lục Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp (01-2-TĐ-GTGT).doc
 4. Phụ lục Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp (02-1-TĐ-TNDN).doc
 5. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (03A-TĐ-TAIN).doc
 6. Phụ lục Bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp (03-1-TĐ-TAIN).doc
 7. Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên (03-TĐ-TAIN).doc

MẪU KHAI THUẾ ĐỐI VỚI DẦU KHÍ

 1. Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí (01A-TNDN-DK).xls
 2. Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên (01B-TNDN-DK).xls
 3. Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí (01-PL-DK).xls
 4. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02-TNDN-DK).xls
 5. Phụ lục Sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí (02-1-PL-DK).xls
 6. Mẫu BC dự kiến SLDK khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (01-BCTL-DK).xls
 7. Mẫu Tờ khai TTN tạm tính đối với dầu khí (01-TAIN-DK).xls
 8. Mẫu Tờ khai quyết toán TTN đối với dầu khí (02-TAIN-DK).xls

MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NỘP THUẾ

 1. Mẫu Thông báo hạch toán lại các khoản tiền thuế (01-NOPT).doc
 2. Mẫu Xác minh thư bảo lãnh (05-NDAN).doc
 3. Mẫu Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế (06-NDAN).doc
 4. Mẫu Quyết định miễn tiền chậm nộp (01-MTCM).doc
 5. Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn (01-GHKS).docx
 6. Mẫu QĐ về việc gia hạn nộp tiền (02-GHKS).docx
 7. Mẫu TB về việc bổ sung, giải trình HSGH nộp tiền (03-GHKS).docx
 8. Mẫu TB vv không chấp thuận HSGH nộp tiền (04-GHKS).docx
 9. Mẫu TB về việc tạm hoãn xuất cảnh (01-XC).docx
 10. Mẫu TB vv gia hạn tạm hoãn xuất cảnh (02-XC).docx
 11. Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế (01-GHAN).doc
 12. Mẫu Quyết định về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế (02-GHAN).doc
 13. Mẫu Thông báo về việc bổ sung hồ sơ gia hạn nộp thuế (03-GHAN).doc
 14. Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế (04-GHAN).doc
 15. Mẫu Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (01-NDAN).doc
 16. Mẫu Quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ (02-NDAN).doc
 17. Mẫu Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nộp dần tiền thuế (03-NDAN).doc
 18. Mẫu Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế (04-NDAN).doc

MẪU ỦY NHIỆM THU THUẾ

 1. Mẫu Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế (01-UNTH).doc
 2. Mẫu Đề nghị tham vấn APA (01-APA-TV).docx
 3. Mẫu Đề nghị áp dụng APA chính thức (02-APA-CT).docx
 4. Mẫu Đề nghị tiến hành thủ tục thỏa thuận song phương (03-APA-MAP).docx
 5. Mẫu Báo cáo APA thường niên (04-APA-BC).docx
 6. Mẫu Hợp đồng ủy nhiệm thu (01-UNT).docx
 7. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế (02-UNTH).doc
 8. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy nhiệm thu (02-UNT).docx
 9. Mẫu Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo HĐ ủy nhiệm thu (03-UNTH).doc
 10. Mẫu Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế (04-UNTH).doc
 11. Mẫu Bảng tổng hợp số tiền thuế và các khoản thu thuộc NSNN (03-UNT).docx
 12. Mẫu Báo cáo kết quả thu NSNN thông qua ủy nhiệm thu (04-UNT).docx
 13. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu, chứng từ thu (05-UNT).docx

MẪU XÁC NHẬN NGHĨA VỤ THUẾ

 1. Mẫu Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài theo hiệp định (02-HTQT).doc
 2. Mẫu QĐ vv áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm TTHQ (03-CC).docx
 3. Mẫu QĐ tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm TTHQ (03-1-CC).docx
 4. Mẫu QĐ vv cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (04-CC).docx
 5. Mẫu Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn (04-1-CC).docx
 6. Mẫu Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn (04-2-CC).docx
 7. Mẫu QĐ vv cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (05-CC).docx
 8. Mẫu QĐ vv cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (06-CC).docx
 9. Mẫu Văn bản đề nghị thu hồi GCN ĐKKD (07-CC).docx
 10. Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của DN (07-1-CC).docx
 11. Mẫu QĐ chấm dứt hiệu lực QĐ cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (08-CC).docx
 12. Mẫu Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo hiệp định (03-HTQT).doc
 13. Mẫu QĐ giao quyền ban hành QĐ cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (09-CC).docx
 14. Mẫu Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam (04-HTQT).doc
 15. Mẫu Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam (05-HTQT).doc
 16. Mẫu Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam (06-HTQT).doc
 17. Mẫu Giấy chứng nhận cư trú (07-HTQT).doc
 18. Mẫu QĐ vv cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (01-CC).docx
 19. Mẫu Văn bản đề nghị cung cấp thông tin tài khoản (01-1-CC).docx
 20. Mẫu QĐ vv cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế (02-CC).docx

MẪU ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM THUẾ

 1. Mẫu Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế (01-MGTH).doc
 2. Mẫu Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản (02-MGTH).doc
 3. Mẫu Quyết định về việc miễn (giảm) thuế (03-MGTH).doc
 4. Mẫu Thông báo không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) (04-MGTH).doc
 5. Mẫu Thông báo miễn, giảm thuế theo điều ước quốc tế (01-MTPDTA).doc

MẪU ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

 1. Mẫu Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (01-XOANO).doc
 2. Mẫu Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ (02-XOANO).doc
 3. Mẫu Quyết định về việc xoá nợ của UBND (03-XOANO).doc
 4. Mẫu Quyết định xoá nợ thuế của TCT (04-XOANO).doc
 5. Mẫu Quyết định xoá nợ thuế của BTC (05-XOANO).doc
 6. Mẫu Quyết định xoá nợ thuế của TTg CP (06-XOANO).doc
 7. Mẫu Thông báo không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế (07-XOANO).doc
 8. Mẫu Quyết định khoanh tiền thuế nợ (01-KN).docx
 9. Mẫu QĐ chấm dứt hiệu lực QĐ khoanh tiền thuế nợ (02-KN).docx

MẪU ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

 1. Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01-ĐNHT).doc
 2. Mẫu Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN (02-QĐHT).doc
 3. Mẫu Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (01-1-ĐNHT).doc
 4. Mẫu Bảng kê thuế GTGT dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao (01-2-ĐNHT).doc
 5. Mẫu Bảng kê thuế GTGT dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam (01-3-ĐNHT).doc
 6. Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hoá nhập khẩu (01-4-ĐNHT).doc
 7. Mẫu Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định (02-ĐNHT).doc
 8. Mẫu Thông báo vv chuyển HSHT sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (01-HT-TB).doc
 9. Mẫu Thông báo về việc không được hoàn thuế (02-HT-TB).doc
 10. Mẫu Quyết định về việc hoàn thuế (01-QĐHT).doc

MẪU THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

 1. Mẫu Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (01-KTTT).doc
 2. Mẫu Quyết định việc tạm giữ tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế (10-KTTT).doc
 3. Mẫu Mẫu Biên bản tạm giữ tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế (11-KTTT).docx
 4. Mẫu Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ (12-KTTT).doc
 5. Mẫu Biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ (13-KTTT).doc
 6. Mẫu Quyết định niêm phong tài liệu liên quan đến trốn thuế (14-KTTT).doc
 7. Mẫu Biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến trốn thuế (15-KTTT).doc
 8. Mẫu Quyết định về việc kiểm kê tài sản (16-KTTT).doc
 9. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản (17-KTTT).doc
 10. Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra (kiểm tra) thuế (18-KTTT).doc
 11. Mẫu Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế (19-KTTT).doc
 12. Mẫu Biên bản làm việc về giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (02-KTTT).doc
 13. Mẫu Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (thanh tra) (20-KTTT).doc
 14. Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện thanh tra (21-KTTT).docx
 15. Mẫu Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế (03-KTTT).doc
 16. Mẫu Biên bản thanh tra (kiểm tra) (04-KTTT).doc
 17. Mẫu Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) (05-KTTT).doc
 18. Mẫu Kết luận thanh tra thuế (06-KTTT).doc
 19. Mẫu Thông báo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác TTT (07-KTTT).doc
 20. Mẫu Thông báo cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác TTT (08-KTTT).doc
 21. Mẫu Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin (09-KTTT).doc

MẪU ẤN ĐỊNH THUẾ

 1. Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên (01-TAIN).xls
 2. Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02-TAIN).xls
 3. Mẫu Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01-TBVMT).xls
 4. Mẫu Bảng phân bổ số thuế BVMT phải nộp (01-1-TBVMT).xls
 5. Mẫu Tờ khai thuế môn bài (01-MBAI).doc
 6. Mẫu Quyết định ấn định thuế (01-AĐTH).doc
 7. Mẫu QĐ về việc ấn định số thuế phải nộp (01-AĐT ).docx
 8. Mẫu QĐ về việc ấn định thuế đối với hàng hóa XKNK (01-QĐAĐT-TXNK).docx
 9. Mẫu QĐ về việc hủy QĐ ấn định thuế đối với hàng hóa XKNK (02-QĐHAĐT-TXNK).docx

MẪU THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

 1. Mẫu TB nộp tiền về thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng (04-TB-TKQT-TNCN).docx
 2. Mẫu TB nộp tiền về tiền sử dụng đất (01-TB-TSDĐ).docx
 3. Mẫu TB ghi nợ về tiền sử dụng đất (02-TB-TSDĐ).docx
 4. Mẫu TB nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (01-TB-CQKTKS).docx
 5. Mẫu TB nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (01-TB-CQKTTTN).docx
 6. Mẫu TB nộp tiền về tiền sử dụng khu vực biển (01-TB-TSDKVB).docx
 7. Mẫu TB về việc nộp thuế đối với hàng hóa XKNK (01-TBXNK).docx
 8. Mẫu TB giải trình, bổ sung thông tin người nộp thuế (01-TB-BSTT-NNT).docx
 9. Mẫu TB nộp tiền về thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS (03-TB-BĐS-TNCN).docx
 10. Mẫu TB nộp tiền về thuế của cá nhân kinh doanh (01-TB-CNKD).docx
 11. Mẫu TB nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà đất (01-TB-LPTB).docx
 12. Mẫu TB nộp tiền về LPTB với tài sản khác (02-TB-LPTB).docx
 13. Mẫu TB nộp tiền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (01-TB-SDDPNN).docx
 14. Mẫu TB nộp tiền về thuế sử dụng đất nông nghiệp (01-TB-SDDNN).docx
 15. Mẫu TB nộp tiền về tiền thuê đất, mặt nước hàng năm (01-TB-TMĐN).docx
 16. Mẫu TB nộp tiền về tiền thuê đất, mặt nước 1 lần cho cả thời gian thuê (02-TB-TMĐN).docx

…………………………….

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Bài viết liên quan